Zpět

 

Symboly

 

100baseT

Standard Ethernet pro místní sítě používající kroucenou dvoulinku přenášející data rychlostí 100 Mb/s.

 

10base2

Standard Ethernet a IEEE 802.3 pro přenosy dat v místních sítích v základním pásnu tenkým koaxiálním kabelem o délce až 200 m rychlostí 10 Mb/s. Kabely jsou k síťovým adaptérům připojeny konektory BNC.

 

10baseT

Standard Ethernet pro místní sítě používající kroucenou dvoulinku přenášející data rychlostí 10 Mb/s.

 

A

 

Active Directory

Adresářová služba, která ukládá informace o objektech v síti a poskytuje uživatelům a správcům sítě přístup k těmto informacím. Služba Active Directory poskytuje síťovým uživatelům přístup k povoleným prostředkům na libovolném místě prostřednictvím jediného přihlášení. Správcům sítě poskytuje intuitivní hierarchické zobrazení sítě a centrální bod pro správu všech síťových objektů.

 

ActiveX

Sada technologií umožňující vzájemnou interakci softwarových součástí v síťovém prostředí bez ohledu na jazyk, v němž byly součásti vytvořeny.

 

adresa IP

Adresa o velikosti 32 bitů sloužící k identifikaci uzlu v rámci propojení sítí IP. Každému uzlu v propojení sítí IP musí být přidělena jedinečná adresa IP, která je tvořena identifikátorem sítě a identifikátorem hostitele. Adresa je obvykle reprezentována desítkovými hodnotami jednotlivých oktetů oddělených tečkou, například 192.168.7.27. V této verzi systému Windows lze adresy IP konfigurovat staticky nebo dynamicky prostřednictvím protokolu DHCP.

adresa IP třídy A

Jednosměrová adresa IP v rozsahu od 1.0.0.1 do 126.255.255.254. První oktet určuje síť a poslední tři oktety určují hostitele v síti.

 

adresa IP třídy B

Jednosměrová adresa IP v rozsahu od 128.0.0.1 do 191.255.255.254. První dva oktety určují síť a poslední dva oktety určují hostitele v síti.

 

adresa IP třídy C

Jednosměrová adresa IP v rozsahu od 192.0.0.1 do 223.255.255.254. První tři oktety určují síť a poslední oktet určuje hostitele v síti. Služba Vyrovnávání zatížení sítě poskytuje volitelnou podporu relací pro adresy IP třídy C (nejen podporu jednotlivých adres IP) určenou klientům, kteří využívají více serverů proxy na straně klienta.

adresa paměti

Část paměti počítače, kterou lze přidělit zařízení nebo která může být využita programem či operačním systémem. Zařízením je zpravidla přidělen rozsah adres paměti.

 

agent obnovení

Osoba, které je vydán certifikát veřejného klíče pro účely obnovování uživatelských dat šifrovaných pomocí systému souborů EFS (Encrypting File System).

 

aktivní

Popisuje okno nebo ikonu, kterou právě používáte nebo která je právě vybrána. V operačním systému jsou vždy následující stisknutá klávesa nebo zvolený příkaz aplikovány na aktivní okno. Pro okna nebo ikony na ploše, které nejsou vybrány, je používán termín neaktivní.

 

aktivní obsah

Dynamický obsah, například burzovní lístek, předpovědní mapa nebo novinky, který je zpravidla aktualizován z webu nebo pomocí kanálu.

 

aktivní oddíl

Oddíl, z něhož jsou spouštěny počítače s procesorem řady x86. Aktivním oddílem musí být primární oddíl na základním disku. Pokud používáte výhradně systém Windows, může se aktivní oddíl shodovat se systémovým svazkem.

 

aktivní svazek

Svazek, z něhož je počítač spouštěn. Aktivním svazkem musí být jednoduchý svazek na dynamickém disku. Stávající dynamický svazek nelze označit jako aktivní, ale je možné inovovat základní disk obsahující aktivní oddíl na dynamický disk. Jakmile je disk inovován na dynamický, stane se oddíl jednoduchým svazkem a bude aktivní.

 

alokační jednotka

Nejmenší část místa na disku, kterou lze přidělit pro uložení souboru. Všechny systémy souborů používané systémem Windows organizují pevné disky na základě alokační jednotky. Čím menší je velikost alokační jednotky, tím efektivnější je využití disku. Pokud při formátování disku nezadáte velikost alokační jednotky, budou v systému Windows vybrány výchozí hodnoty na základě velikosti svazku. Tyto výchozí velikosti jsou určeny tak, aby snižovaly nevyužité místo na disku a také fragmentaci svazku. Alokační jednotka se také nazývá cluster.

 

alokační tabulka souboru (FAT)

Systém souborů používaný v operačních systémech MS-DOS a Windows k organizování a správě souborů. Tabulka FAT je datová struktura, kterou systém Windows vytváří při formátování svazku pomocí systému souborů FAT nebo FAT32. V této tabulce jsou v systému Windows uloženy informace o každém souboru umožňující načíst soubor později.

 

AppleTalk

Síťová architektura a síťové protokoly počítačů Apple Computer. Jako síť AppleTalk funguje i síť tvořená klienty Macintosh a počítačem se systémem Windows 2000 Server nebo Windows NT Server se službami Services for Macintosh.

 

ASCII (kód American Standard Code for Information Interchange)

 

atribut

Informace, které určují, zda je soubor jen pro čtení, skrytý, připravený pro archivaci (zálohování), komprimovaný nebo šifrovaný a zda by obsah souboru měl být indexován pro rychlé vyhledávání souborů.

Ve službě Active Directory je to charakteristika objektu určující typ informací, které může objekt obsahovat. Pro každou třídu objektů schéma definuje atributy, které třída objektů musí mít, a další atributy, které může mít.

 

autorizace

Proces určující akce, které je uživatel oprávněn provádět v systému počítače nebo v síti.

 

B

 

bajty

Jednotky dat, které obvykle obsahují jeden znak, například písmeno, číslici nebo interpunkční znaménko. Některé jednotlivé znaky mohou vyžadovat více bajtů.

 

balíček

Ikona reprezentující vložené nebo propojené informace. Tyto informace mohou obsahovat celý soubor (například rastrový obrázek programu Malování) nebo část souboru (například buňku tabulky). Pokud vyberete balíček, aplikace použitá k vytvoření tohoto objektu objekt přehraje (například zvukový soubor) nebo jej otevře a zobrazí. Změníte-li původní informace, dojde k automatické aktualizaci propojených informací. Vložené informace je však nutné upravit ručně.

 

barevný rozsah

Určitý rozsah barev, které je zařízení schopno produkovat. Jednotlivá zařízení, jako jsou skenery, monitory a tiskárny, mohou vytvářet jedinečnou sadu barev, která je určena charakteristikami zařízení.

 

bezdrátová komunikace

Komunikace mezi počítačem a jiným počítačem nebo zařízením bez pomoci drátů. Bezdrátová komunikace, která je poskytována jako součást operačního systému Windows, využívá k přenosu souborů infračerveného světla. Jinou formou bezdrátové komunikace jsou rádiové vlny, využívané v mobilních a bezdrátových telefonech.

 

běžný disk

Fyzický disk, ke kterému lze získat přístup z operačních systémů MS-DOS a Windows. Běžný disk může obsahovat maximálně čtyři primární oddíly nebo tři primární oddíly a rozšířený oddíl s více logickými jednotkami. Chcete-li vytvořit oddíly zahrnující více disků, je nutné nejprve převést pomocí programu Správa disků nebo nástroje příkazového řádku Diskpart.exe běžný disk na dynamický disk.

 

běžný svazek

Primární oddíl nebo logická jednotka umístěná na běžném disku.

 

binární

Numerický systém o základu 2, v němž jsou hodnoty vyjádřeny jako kombinace dvou číslic, 0 a 1.

 

BIOS

Viz definice: systém BIOS

 

bit (binární číslice)

Nejmenší jednotka informací, kterou jsou počítače schopny zpracovat. Jeden bit představuje binární číslici 1 nebo 0 nebo logickou podmínku pravda nebo nepravda. Skupina 8 bitů tvoří jeden bajt, který může reprezentovat různé typy informací, například písmeno abecedy, číslo v desítkové soustavě nebo jiný znak. Zkratka bit byla vytvořena z anglických slov binary digit (binární číslice).

 

bity za sekundu (b/s)

Počet bitů přenesených za sekundu, který slouží jako ukazatel rychlosti, jakou je zařízení, například modem, schopno přenášet data.

 

bod obnovení

Reprezentace uloženého stavu počítače. Bod obnovení vytváří nástroj Obnovení systému v určitých intervalech a v případě, že zjistí zahájení změny v počítači. Bod obnovení můžete také kdykoli vytvořit ručně.

 

brána

Zařízení připojené k několika fyzickým sítím TCP/IP, které umožňuje doručovat mezi těmito sítěmi pakety IP. Brány provádějí překlady mezi různými transportními protokoly nebo formáty dat (například IPX a IP) a obecně je možno říci, že se k sítím přidávají právě kvůli možnostem překladu.

V kontextu spolupráce se sítěmi Novell NetWare brány slouží jako mosty mezi protokolem SMB (Server Message Block) používaným sítěmi systému Windows a protokolem NCP (NetWare Core Protocol) používaným sítěmi NetWare. Pro bránu je rovněž používán termín směrovač IP.

 

brána firewall

Kombinace hardwaru a softwaru, která poskytuje systém zabezpečení, zpravidla s cílem zabránit neoprávněnému přístupu externích uživatelů do vnitřní sítě nebo do sítě intranet. Brána firewall zabraňuje přímé komunikaci mezi sítí a externími počítači, a to směrováním komunikace přes server proxy umístěný mimo síť. Server proxy určuje, zda je bezpečené předat soubor do sítě. Pro bránu firewall je rovněž používán termín brána zabezpečení.

 

C

 

CD-R

Disk CD s možností záznamu. Data lze na tento disk kopírovat vícekrát, nelze je však z disku vymazat.

 

CD-RW

Disk CD s možností přepisu. Data lze na tento disk kopírovat vícekrát a je možné je z disku vymazat.

 

certifikační hierarchie

Model důvěryhodnosti certifikátů, v jehož rámci jsou cesty k certifikátům vytvářeny navázáním vztahu podřízený-nadřazený mezi certifikačními úřady.

 

certifikační úřad (CA)

Entita zodpovídající za vytvoření a ručící za pravost veřejných klíčů patřících uživatelům (koncovým entitám) nebo jiným certifikačním úřadům. Mezi aktivity certifikačního úřadu může patřit vazba veřejných klíčů k identifikačním jménům prostřednictvím podepsaných certifikátů, správa pořadových čísel certifikátů a odvolávání certifikátů.

 

certifikát

Digitální dokument, který je obecně používán k ověření a zabezpečení výměny informací v otevřených sítích, jako je například Internet, sítě extranet a intranet. Certifikát zabezpečeně váže veřejný klíč k entitě, která uchovává odpovídající soukromý klíč. Certifikáty jsou digitálně podepsány vydávajícím certifikačním úřadem a mohou být vydány pro uživatele, počítač nebo službu. Nejpoužívanější formát certifikátů je definován mezinárodním standardem ITU-T X.509 verze 3.

 

cesta přihlašovacího skriptu

Posloupnost názvů adresářů určující umístění přihlašovacího skriptu. Jakmile se uživatel přihlásí, vyhledá ověřující počítač pomocí místní cesty přihlašovacího skriptu daného počítače (zpravidla kořenová_složka_systému\System32\Repl\Import\Scripts) určený přihlašovací skript (pokud byl tomuto uživatelskému účtu přiřazen).

 

cílový dokument

Dokument, do něhož je vkládán balíček nebo propojený či vložený objekt. U vkládaných objektů se rovněž často používá termín dokument kontejneru.

 

chyba stránky

Přerušení, ke kterému dojde při pokusu o čtení nebo zápis z umístění virtuální paměti, které je označeno jako nepřítomné.

Ve Správci úloh se jedná o počet, kolikrát bylo nutné v rámci procesu načíst data z disku, protože nebyla nalezena v paměti. Hodnota chyb stránek se počítá od okamžiku spuštění procesu.

 

Č

 

časové razítko

Potvrzení od důvěryhodné třetí strany o existenci určité zprávy v určitý časový okamžik. V digitálním kontextu důvěryhodná třetí strana vygeneruje pro danou zprávu důvěryhodné časové razítko tak, že pomocí služby časového razítka doplní do zprávy příslušnou časovou hodnotu a pak výsledek digitálně podepíše.

 

časový server

Počítač, který pravidelně synchronizuje čas všech počítačů v síti. To zajišťuje přesnost času používaného síťovými službami a místními funkcemi.

 

čekání na volání

Telefonní signál, kterým služba Síťová připojení převedla modem do stavu naslouchání a čekání na příchozí volání.

 

číselná soustava

Libovolná soustava představující čísla. K dispozici jsou čtyři číselné soustavy: desítková, šestnáctková, osmičková a dvojková.

 

členství ve skupině

Skupiny, do nichž patří uživatelský účet. Oprávnění a práva udělená skupině jsou rovněž poskytnuta jejím členům. Ve většině případů jsou akce, které uživatel může v systému Windows provést, určeny členstvím příslušného uživatelského účtu ve skupinách.

 

čtecí zařízení karet Smart Card

Zařízení instalované v počítačích, pomocí něhož lze používat karty Smart Card poskytující zdokonalené funkce zabezpečení.

 

D

 

dávkový program

Soubor ve formátu ASCII (neformátovaný text) obsahující jeden nebo více příkazů operačního systému. Název souboru dávkového programu má příponu CMD nebo BAT. Zadáte-li název programu na příkazový řádek nebo spustíte-li tento program v rámci jiného programu, jsou příkazy uvedené v tomto programu zpracovány sekvenčně. Pro dávkové programy je rovněž používán termín dávkové soubory.

 

defragmentace

Proces přepisování částí souboru do souvislých sektorů na pevném disku s cílem zvýšit rychlost přístupu a načítání. Při aktualizaci souborů mají počítače tendenci ukládat provedené aktualizace na největší souvislé volné místo na pevném disku, což je zpravidla jiný sektor než pro ostatní části souboru. Jsou-li soubory tímto způsobem fragmentovány, je nutné při každém otevření souboru projít pevný disk a vyhledat všechny části souboru, což prodlužuje dobu odezvy.

 

démon LPD (Line Printer Daemon)

Služba tiskového serveru, která přijímá dokumenty (tiskové úlohy) od nástrojů LPR (Line Printer Remote) spuštěných na systémech klientů.

 

depeše

V rámci protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol) je to zpráva odeslaná agentem systému správy, která označuje, že na hostiteli tohoto agenta došlo k určité události.

 

dialogové okno

Sekundární okno obsahující tlačítka a různé druhy možností, kterými lze provést určitý příkaz nebo úlohu.

 

digitální podpis

Způsob, jímž mohou původci zpráv, souborů či jiných digitálně kódovaných informací připojit k těmto informacím svoji identitu. Proces digitálního podepisování informací má za následek převod informací (a také některých tajných informací poskytovaných odesilatelem) do značky, pro niž je používán termín podpis. Digitální podpisy se používají v prostředí veřejných klíčů a poskytují služby integrity a neodvolatelnosti.

 

digitální účastnická linka (DSL)

Typ vysokorychlostního připojení k síti Internet využívající standardních telefonních linek. Nazývá se také širokopásmové připojení.

 

DirectX

Rozšíření operačního systému Microsoft Windows. Technologie DirectX dovoluje hrám a dalším programům používat pokročilé multimediální možnosti hardwaru.

 

disk

Paměťové zařízení připojené k počítači.

 

disk DVD (digitální videodisk)

Typ technologie optických disků. Disk DVD (digitální videodisk) vypadá jako disk CD-ROM, ale je schopen pojmout větší množství dat. Disky DVD se často používají k ukládání plnometrážních filmů a dalšího multimediálního obsahu vyžadujícího velké množství paměti.

 

disketa

Opakovaně použitelné magnetické paměťové médium. V současnosti používaná disketa je neohebný disk o velikosti 3,5" s kapacitou 1,44 MB. Někdy se také nazývá pružný disk, protože jeho první verze byly uloženy v ohebných pouzdrech.

 

DLL

Viz definice: knihovna DLL

dlouhý název

Název složky nebo souboru delší než standard 8.3 (maximálně 8 znaků, za nimiž následuje tečka a přípona obsahující nejvýše 3 znaky) systému souborů FAT. Tato verze systému Windows podporuje dlouhé názvy až do délky 255 znaků.

V prostředí počítačů Macintosh mohou uživatelé přiřazovat dlouhé názvy souborům a složkám na serveru a pomocí integrace sítě AppleTalk lze dlouhé názvy přiřazovat svazkům přístupným z počítačů Macintosh, a to v okamžiku jejich vytvoření. Tato verze systému Windows pro uživatele systémů MS-DOS a Windows 3.x automaticky překládá dlouhé názvy souborů a složek na názvy ve formě 8.3.

 

DNS

Viz definice: služba DNS

 

dokovací stanice

Jednotka pro uložení přenosného počítače obsahující přívod elektrické energie, rozšiřující patice a připojení k periferním zařízením, jako je monitor, tiskárna, klávesnice běžné velikosti a myš. Díky dokovací stanici se z přenosného počítače stává počítač stolní.

 

dokovat

Připojit přenosný počítač k dokovací stanici.

 

Dokumenty

Složka představující vhodné místo pro ukládání dokumentů, grafiky a jiných souborů, k nimž vyžadujete rychlý přístup. Ukládáte-li soubor v programu typu WordPad nebo Malování a nevyberete jinou složku, je soubor automaticky uložen do složky Dokumenty.

 

doména

Skupina počítačů, které jsou součástí sítě a sdílejí společnou databázi adresářů. Doména je spravována jako jednotka se společnými pravidly a postupy. Každé doméně je přiřazen jedinečný název.

Doména služby Active Directory je množina počítačů definovaná správcem sítě systému Windows. Tyto počítače sdílejí společnou databázi adresářů, zásady zabezpečení a vztahy zabezpečení s ostatními doménami. Doména Active Directory poskytuje přístup k centralizovaným účtům uživatelů a účtům skupin spravovaným správcem domény. Struktura služby Active Directory je tvořena jednou nebo více doménami, které mohou být rozloženy na více fyzických umístěních.

V rámci služby DNS je doménou libovolný strom nebo podstrom oboru názvů DNS. Přestože názvy domén DNS často odpovídají doménám služby Active Directory, neměly by domény DNS být zaměňovány s doménami služby Active Directory.

 

doména prostředku

Doména systému Windows NT 4.0, která je používána jako hostitel služeb pro soubory a tisk a dalších aplikačních služeb.

 

domovská složka

Složka umístěná obvykle na souborovém serveru, kterou mohou správci přiřadit jednotlivým uživatelům či skupinám. Správci používají domovské složky k soustředění souborů uživatelů na určité souborové servery, což zjednodušuje zálohování. Některé programy používají domovský adresář jako výchozí složku pro dialogová okna Otevřít a Uložit jako. Domovské složky se někdy nazývají domovské adresáře.

 

dvoubajtové znaky

Sada znaků, v níž je každý znak reprezentován dvěma bajty. V některých jazycích, například v japonštině, čínštině a korejštině, je použití dvoubajtových znakových sad nutné.

 

dynamické úložiště

Metoda ukládání v systému Windows, která umožňuje správu disků a svazků bez nutnosti restartování operačního systému.

 

dynamický disk

Fyzický disk, ke kterému lze získat přístup pouze z operačních systémů Windows 2000 a Windows XP. Dynamické disky poskytují navíc oproti běžným diskům některé funkce, například svazky rozložené na více disků. Dynamické disky sledují informace o dynamických svazcích na disku a dalších dynamických discích v počítači pomocí skryté databáze. Běžné disky převedete na dynamické v modulu snap-in Správa disku nebo pomocí nástroje příkazového řádku DiskPart. Při převodu běžného disku na dynamický se ze všech běžných svazků stanou dynamické.

 

dynamický svazek

Svazek umístěný na dynamickém disku. Systém Windows podporuje pět typů dynamických svazků: jednoduché, rozložené, zrcadlené, prokládané a svazky typu RAID-5. Dynamický svazek je formátován pomocí systému souborů (například FAT nebo NTFS) a je mu přiřazeno písmeno jednotky.

 

E

 

EFI

Viz definice: rozhraní EFI

 

emulace LANE (emulace místní sítě)

Sada protokolů umožňujících použití stávajících síťových služeb Ethernet a Token Ring v síti ATM. Emulace LANE umožňuje připojení mezi stanicemi připojenými k místním sítím a sítím ATM.

 

expandovaná paměť

Typ paměti, kterou lze přidat do osobních počítačů IBM. Použití expandované paměti je definováno specifikací EMS (Expanded Memory Specification), která podporuje paměťové desky obsahující paměť RAM, jež lze softwarově povolit nebo zakázat.

 

extrahovat

Jestliže extrahujete soubor, je v zadaném adresáři vytvořena nekomprimovaná kopie tohoto souboru. Původní soubor je zachován v komprimované složce.

 

F

 

FAT

Viz definice: alokační tabulka souboru (FAT)

FAT32

Odvozenina systému souborů s alokační tabulkou souborů (FAT). Systém FAT32 podporuje menší velikost clusterů a větší svazky než systém FAT a v důsledku toho je přidělování místa na jednotkách FAT32 efektivnější.

 

faxová služba

Služba systému, která poskytuje faxové služby místním a vzdáleným síťovým klientům. Mezi faxové služby patří příjem faxů a faxování dokumentů, zprávy průvodce faxováním a e-maily.

 

Filtrování kláves

Funkce klávesnice, která nastaví klávesnici tak, aby bylo ignorováno krátké nebo opakované stisknutí kláves. Můžete také upravit rychlost opakování klávesnice, což je rychlost opakování znaku klávesy, kterou držíte stisknutou.

 

fond tiskáren

Dvě nebo více identických tiskáren, které jsou připojeny k jednomu tiskovému serveru a fungují jako jedna tiskárna. Pokud v tomto případě tisknete dokument, bude tisková úloha odeslána na první tiskárnu, která je v rámci fondu k dispozici.

 

formát UTF-8 (Unicode Transmission Format 8)

Znaková sada pro protokoly, které se vyvíjejí nad rámec použití sady ASCII. Protokol UTF-8 zajišťuje podporu rozšířených znaků ASCII a překlad sady UCS-2, což je 16bitová znaková sada Unicode. Formát UTF-8 umožňuje použití mnohem širšího rozsahu názvů, než jakého lze docílit pomocí sady ASCII nebo rozšířené sady ASCII.

 

fragmentace

Rozptýlení jednotlivých částí diskového souboru na různá místa disku. K fragmentaci dochází při odstraňování starých souborů a přidávání nových. Zpomaluje přístup na disk a snižuje celkový výkon diskových operací, ovšem zpravidla nikoli závažně.

 

fronta

Seznam programů nebo úloh čekajících na zpracování. V terminologii tisku systému Windows fronta označuje skupinu dokumentů čekajících na vytištění. V prostředí NetWare a OS/2 fronty tvoří primární softwarové rozhraní mezi aplikací a tiskovým zařízením a uživatelé odesílají do fronty dokumenty. V systému Windows však toto rozhraní tvoří tiskárna a dokumenty jsou odesílány do tiskárny, nikoli do fronty.

 

FTP

Viz definice: protokol FTP

G

 

gameport

Vstupně/výstupní konektor, který slouží k připojení pákového ovladače nebo jiného zařízení pro hry k počítači. Jedná se obvykle o 15kolíkovou zdířku v zadní části skříně počítače.

 

gigabajt (GB)

1 024 megabajtů, často se však uvádí jako hodnota odpovídající přibližně jedné miliardě bajtů.

 

globální skupina

Skupina zabezpečení nebo distribuční skupina, která může jako členy obsahovat uživatele, skupiny a počítače z vlastní domény. Globální skupiny zabezpečení mohou mít udělena práva a oprávnění k prostředkům v libovolné doméně ve struktuře. Globální skupiny nelze vytvářet ani spravovat v počítačích se systémem Windows XP Professional. Pro počítače se systémem Windows XP Professional, které jsou účastníky domény, však lze globálním skupinám domény udělit práva a oprávnění na těchto pracovních stanicích a mohou se stát členy místních skupin na těchto pracovních stanicích.

 

grafická karta

Viz definice: grafický adatpér

 

grafický adaptér

Rozšiřující deska, která po zapojení do osobního počítače umožňuje grafické zobrazení výstupu. Grafické zobrazení výstupu počítače závisí na logickém zapojení (v grafickém adaptéru) a na vlastnostech monitoru. Jednotlivé adaptéry nabízejí několik různých grafických režimů. K dispozici jsou dva základní grafické režimy, textový a grafický. V rámci těchto režimů nabízejí některé monitory možnost výběru rozlišení. Při nižším rozlišení je monitor schopen zobrazit více barev.

Moderní adaptéry jsou vybaveny pamětí, a díky tomu není pro ukládání obrazu používána paměť RAM počítače. Většina adaptérů je navíc vybavena vlastními grafickými koprocesory pro provádění grafických výpočtů. Pro tyto adaptéry je často používán termín grafické akcelerátory.

 

H

 

hardware

Fyzická součást počítače včetně všech periferních zařízení, jako jsou tiskárny, modemy a myši.

 

hardwarová komprese

Funkce, která je k dispozici na některých páskových zařízeních a která automaticky komprimuje data ukládaná na zařízení. Zpravidla se jedná o možnost, kterou lze zapnout nebo vypnout v zálohovacím programu.

 

hardwarová konfigurace

Nastavení prostředků, které byly přiděleny pro určité zařízení. Hardwarová konfigurace, která se může skládat z linek požadavků přerušení, přístupu DMA, V/V portu nebo nastavení adres paměti, je k dispozici pro každé zařízení.

 

hardwarový profil

Data popisující konfiguraci a charakteristiky určitého počítačového zařízení. Tyto informace lze využít ke konfiguraci počítačů používajících periferní zařízení.

 

heslo

Zabezpečovací opatření, které slouží k omezení přihlašovacích jmen k uživatelským účtům a k omezení přístupu k počítačovým systémům a prostředkům. Heslo je řetězec znaků, který je nutné zadat před ověřením přihlašovacího jména nebo přístupu. Heslo se může skládat z písmen, číslic a symbolů, přičemž jsou rozlišována velká a malá písmena.

 

heslo pro systém Windows

Heslo, které používáte při přihlášení do systému Windows. Můžete také změnit nastavení a přihlásit se do systému Windows bez hesla.

 

heslo uživatele

Heslo uložené v jednotlivých uživatelských účtech. Každý uživatel má jedinečné heslo uživatele a toto heslo musí zadat při přihlašování nebo přístupu k serveru.

 

hlavní panel

Panel, který obsahuje tlačítko Start a je ve výchozím nastavení zobrazen v dolní části plochy. Klepnutím na tlačítka na hlavním panelu můžete přepínat mezi programy. Hlavní panel můžete také skrýt, přesunout do postranních částí nebo horní části pracovní plochy a upravit ho podle vlastních potřeb.

 

hlavní počáteční složka

Sdílená složka, jejíž stávající soubory a složky jsou při počáteční konfiguraci replikace replikovány do ostatních sdílených složek. Po dokončení replikace již nemá smysl o hlavní počáteční složce hovořit, protože schopnost přijmout změny a šířit je do dalších replik má každá replika. Hlavní počáteční replikou se pak stane jiná replika.

 

hlavní server

Řídící server DNS v zóně. Hlavní servery mohou být různé a rozdělují se do dvou typů (primární a sekundární hlavní servery) v závislosti na tom, jakým způsobem získávají data zóny.

 

hlavní spouštěcí záznam (MBR)

První sektor na pevném disku, ze kterého se spouští počítač. Hlavní spouštěcí záznam obsahuje tabulku oddílů a malou část spustitelného kódu (hlavní spouštěcí kód).

 

hlavní tabulka souborů (MFT)

Systémový soubor systému NTFS na svazcích formátovaných pro systém NTFS, který obsahuje informace o jednotlivých souborech a složkách svazku. Hlavní tabulka souborů je prvním souborem svazku NTFS.

 

hloubka barev

Počet barev na pixel podporovaných monitorem a grafickou kartou.

 

hostitel

Počítač se systémem Windows, v němž je spuštěn serverový program nebo služba používaná síťovými nebo vzdálenými klienty. V rámci služby Vyrovnávání zatížení sítě je cluster tvořen několika hostiteli propojenými v místní síti.

 

hostitel zabezpečení

Ověřovací zařízení doplňující standardní zabezpečení systému Windows a serveru pro vzdálený přístup, které ověřuje, zda je volající ze vzdáleného klienta oprávněn k připojení k serveru pro vzdálený přístup.

 

hot docking

Proces připojení spuštěného přenosného počítače k dokovací stanici a automatického aktivování monitoru připojeného k dokovací stanici a dalších funkcí.

 

HTTP

Viz definice: protokol HTTP

 

hypertextový odkaz

Barevně označený a podtržený text nebo obrázek, na který lze klepnout a přejít tak k souboru, do určitého umístění v souboru nebo umístění na stránce ve formátu HTML v síti Internet či intranet. Hypertextové odkazy lze používat také v diskusních skupinách, v rámci nástrojů Gopher, Telnet nebo na serverech FTP.

Ve složkách systému Windows jsou hypertextové odkazy textové odkazy, které jsou zobrazeny v levém podokně složky. Klepnutím na tyto odkazy můžete provádět určité činnosti, například přesunout nebo kopírovat soubory, nebo přejít na jiné umístění v počítači, například do složky Dokumenty nebo do Ovládacích panelů.

 

Ch

 

Glosář neobsahuje žádné položky začínající tímto písmenem.

 

I

 

ID zabezpečení (SID)

Datová struktura s proměnnou délkou, která identifikuje účet uživatele, skupiny a počítače. Jedinečný kód SID je přidělen každému účtu v síti v okamžiku vytvoření. Vnitřní procesy systému Windows využívají kódy SID účtů, nikoli jméno uživatele nebo název skupiny účtu.

 

identifikační číslo volající stanice (TSID)

Řetězec určující ID vysílajícího odběratele odeslané faxovým přístrojem při odesílání faxu přijímacímu přístroji. Tento řetězec je zpravidla kombinací faxového nebo telefonního čísla a názvu společnosti. Je často shodný s řetězcem CSID (ID volané stanice).

 

identifikátor SPID (Service Profile Identifier)

Číslo s 8 až 14 číslicemi, které identifikuje služby objednané pro jednotlivé kanály B. Pokud například objednáte službu ISDN PRI, získáte od poskytovatele služeb ISDN dvě telefonní čísla a dva identifikátory SPID. Adaptéry ISDN zpravidla bez konfigurace identifikátorů SPID nefungují.

 

IEEE 1394

Standard pro sériová zařízení s vysokou rychlostí, jako jsou zařízení pro úpravu digitálních obrazových a zvukových záznamů.

ikona

Malý obrázek na obrazovce představující objekt, se kterým může uživatel pracovat. Ikony jsou vizuálním znázorněním objektu a umožňují uživateli provádět určité činnosti v počítači, aniž by bylo třeba si pamatovat příkazy nebo je zadávat z klávesnice.

 

ikona systému MS-DOS

Ikona systému MS-DOS se nachází v levém rohu záhlaví. Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte nabídku Systém okna systému MS-DOS.

 

infračervený (IR)

Světlo, které je v barevném spektru za červenou. Toto záření je pro lidské oko neviditelné. Infračervené vysílače a přijímače jsou schopny infračervené signály odesílat a přijímat.

 

infračervený přenos souborů

Bezdrátový přenos souborů mezi počítačem a jiným počítačem nebo zařízením pomocí infračerveného světla.

 

inicializovat

V rámci programu Správa disků jde o proces detekce disku nebo svazku a zjištění jeho stavu (například v pořádku) a typu (například dynamický).

 

Inkoust

Možnost, pomocí které lze zadat text v psané podobě. Místo převedení ručně psaného textu na strojopisný text bude text převeden na objekt a bude zobrazen přesně tak, jak byl napsán. Příklad: FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=hello".

 

instalovat

Ve vztahu k softwaru se jedná o přidání programových souborů a složek na pevný disk a souvisejících dat do registru, aby software správně fungoval. Instalace není totéž co inovace, při níž jsou stávající programové soubory, složky a položky registru aktualizovány na novější verzi.

Ve vztahu k hardwaru to znamená fyzicky připojit zařízení k počítači, zavést do počítače ovladače zařízení a nakonfigurovat vlastnosti a nastavení zařízení.

 

interconnect

Privátní síť, která připojuje uzly v clusteru.

 

Internet Engineering Task Force (IETF)

Otevřená komunita návrhářů sítí, operátorů, dodavatelů a výzkumníků, kteří se zabývají vývojem architektury sítě Internet a bezproblémovým provozem sítě Internet. Technické práce jsou prováděny pracovními skupinami, které jsou uspořádány podle jednotlivých oblastí (například směrování, přenos nebo zabezpečení), a to pomocí seznamů adresátů. Standardy sítě Internet jsou vyvíjeny ve formě specifikací RFC (Requests for Comments), což jsou posloupnosti poznámek věnující se celé řadě aspektů počítačového zpracování a počítačové komunikace se zvláštním zřetelem na síťové protokoly, programy a koncepce.

 

Internet/propojení sítí

internet. Dva a více síťových segmentů propojených směrovači. Jiný termín pro propojení sítí.

Internet. Celosvětová síť počítačů. Máte-li přístup k síti Internet, můžete načítat informace z miliónů zdrojů, včetně škol, vládních institucí, obchodních společností a soukromých serverů.

 

internetová adresa

Adresa prostředku v síti Internet, která je webovými prohlížeči používána k vyhledání prostředku v síti Internet. Internetová adresa obvykle začíná názvem protokolu, za ním je uveden název organizace, která server spravuje, a přípona určuje, o jaký typ organizace se jedná. Z adresy http://www.yale.edu/ lze například zjistit následující informace:

·         http: Tento webový server používá protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

·         www: Tento server je umístěn na webu.

·         edu: Jedná se o vzdělávací instituci.

Pro internetové adresy je rovněž používán termín adresy URL (Uniform Resource Locator).

 

interní síťové číslo

Hexadecimální číslo o velikosti 4 bajtů, které je používáno pro účely adresování a směrování. Interní síťové číslo identifikuje virtuální síť v rámci počítače. Všechna interní síťová čísla musí být v rámci propojení sítí IPX jedinečná. Pro interní síťové číslo je rovněž používán termín virtuální síťové číslo.

 

intranet

Síť v rámci organizace využívající technologie a protokoly sítě Internet, která je však k dispozici pouze určitým uživatelům, například zaměstnancům společnosti. Síť intranet se často nazývá privátní síť.

 

IPX/SPX

Transportní protokoly používané v sítích Novell NetWare, které odpovídají kombinaci protokolů TCP a IP v sadě protokolů TCP/IP. V systému Windows je protokol IPX implementován prostřednictvím protokolu NWLink.

 

ISDN (síť Integrated Services Digital Network)

Vysokorychlostní digitální telefonní služba, která může výrazně zvýšit rychlost připojení k síti Internet nebo k místní síti LAN. Síť ISDN je schopna přenášet data rychlostí až 128 kilobitů za vteřinu, což je pětkrát nebo i vícekrát rychleji než přenos u mnoha analogových modemů.

 

ISP (poskytovatel služeb Internetu)

Viz definice: poskytovatel služeb sítě Internet (ISP)

J

 

jazyk HTML (Hypertext Markup Language)

Jednoduchý kódový jazyk sloužící k vytváření hypertextových dokumentů, které lze přenášet mezi platformami. Soubory HTML jsou jednoduché textové soubory ASCII, v nichž jsou vloženy kódy (označené příznaky) určující formátování a hypertextové odkazy.

 

jazyk klávesnice

Jazyk, který chcete použít při psaní. Tímto nastavením se řídí některé programy vytvořené pro platformu Windows. Přidáte-li nový jazyk klávesnice, bude přidáno také rozložení klávesnice pro tento jazyk.

 

jazyk PCL (Printer Control Language)

Jazyk popisu stránek vyvinutý společností Hewlett Packard pro laserové a inkoustové tiskárny. Tento jazyk se vzhledem k rozšíření laserových tiskáren standardem pro celou řadu tiskáren.

 

jazyk PJL (Printer Job Language)

Jazyk příkazů tiskárny vyvinutý společností Hewlett Packard, který poskytuje řízení tiskárny na úrovni tiskových úloh. Pomocí příkazů jazyka PJL lze změnit výchozí nastavení tiskárny, například počet tištěných kopií. Příkazy jazyka PJL rovněž umožňují přepínání jazyků tiskárny mezi jednotlivými tiskovými úlohami, aniž by byl nutný zásah uživatele. Je-li podporována obousměrná komunikace, může tiskárna kompatibilní s jazykem PJL odesílat tiskovému serveru informace, například model tiskárny a stav tiskové úlohy.

 

jazyk pro popis stránek (PDL)

Počítačový jazyk popisující uspořádání grafiky a textu na tištěné stránce.

 

jazyk XML (Extensible Markup Language)

Jazyk využívající metaznačky, který poskytuje formát pro popis strukturovaných dat. Tento jazyk usnadňuje přesnější deklarace a užitečnější výsledky hledání na různých platformách. Jazyk XML navíc umožní vytváření prohlížečích a manipulačních aplikací nové generace.

 

jediné přihlášení

Proces umožňující uživateli s doménovým účtem přihlásit se k síti pouze jednou, pomocí hesla nebo karty Smart Card, a získat tak přístup k libovolnému počítači v doméně.

 

Jedním prstem

Funkce klávesnice, která umožní stisknout modifikační klávesu (CTRL, ALT nebo SHIFT) nebo klávesu s logem Windows a ponechat ji aktivní až do stisknutí jiné klávesy. Tato funkce je užitečná pro osoby, které mají problémy se stisknutím dvou kláves současně.

 

Jednoduché služby TCP/IP

Čtyři služby protokolu TCP/IP: Character Generator, Daytime Discard, Echo a Quote of the Day.

 

jednoduchý svazek

Dynamický svazek tvořený diskovým místem na jediném dynamickém disku. Jednoduchý svazek může být vytvořen jednou oblastí na disku nebo se může skládat z více vzájemně propojených oblastí na disku.. Jednoduchý svazek můžete rozšířit v rámci téhož disku nebo na další disk. Pokud jednoduchý svazek rozšíříte na další disky, stane se z něj svazek rozložený. Jednoduché svazky lze vytvářet pouze na dynamických discích. Jednoduché svazky nejsou odolné proti chybám, jejich zrcadlením však můžete vytvořit zrcadlené svazky.

 

jednosměrové vysílání (unicast)

V sítích pro přenos dat se jedná o přenášení dat z jednoho terminálu na druhý, například z klienta na server nebo ze serveru na server.

 

jednotka

Oblast úložiště, která je formátována systémem souborů a má písmeno jednotky. Úložiště může být provedeno jako disketa, disk CD, pevný disk nebo jiný typ disku. Obsah jednotky lze zobrazit klepnutím na ikonu jednotky v Průzkumníku Windows nebo ve složce Tento počítač.

 

jméno a příjmení

Celé jméno uživatele skládající se obvykle ze jména a příjmení (v některých případech obsahuje iniciálu druhého jména). Jméno a příjmení patří mezi informace, které modul Místní uživatelé a skupiny a modul Uživatelé a počítače služby Active Directory udržují jako součást informací identifikujících a definujících uživatelský účet.

 

jméno komitenta zabezpečení

Název, který jedinečně identifikuje uživatele, skupinu nebo počítač v rámci jedné domény. Jedinečnost tohoto názvu ve více doménách není zaručena.

 

K

 

kabel nulového modemu

Speciální kabel, díky němuž modem nevyžaduje na krátké vzdálenosti asynchronní komunikaci mezi počítači. Kabel nulového modemu emuluje komunikaci modemu.

 

kabelový modem

Zařízení umožňující širokopásmové připojení k síti Internet využitím infrastruktury kabelové televize. Přístupové rychlosti se pohybují v širokém rozpětí, maximální propustnost dat je 10 megabitů za sekundu (Mb/s).

 

kanál

Cesta nebo propojení, jehož prostřednictvím jsou předávány neřídící informace mezi dvěma zařízeními. Například připojení rozhraní BRI (Basic Rate Interface) má sice jedno fyzické připojení, ale dva kanály pro výměnu informací mezi zařízeními. Často je používán termín kanál nosiče vyjadřující skutečnost, že kanál přenáší informace.

V síti Internet je to webová stránka navržená pro přenos obsahu ze sítě Internet do počítače, obdoba přihlášení se k odběru oblíbené webové stránky.

 

karta

Část dialogového okna, která se podobá záložce v knize a umožňuje navigaci mezi různými oddíly informací v dialogovém okně.

 

karta PC Card

Vyměnitelné zařízení, velikosti zhruba platební karty, které lze připojit do slotu PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) v přenosném počítači. Mezi zařízení PCMCIA patří modemy, síťové karty a jednotky pevného disku.

 

karta Smart Card

Zařízení o velikosti kreditní karty, které pomocí přístupového kódu umožňuje ověření na základě certifikátu a jediné přihlášení k rozlehlé síti. Na karty Smart Card lze bezpečně ukládat certifikáty, veřejné a soukromé klíče, hesla a další typy osobních informací. Karty Smard Card je možné přečíst specializovaným čtecím zařízením připojeným k počítači.

 

kaskádování rozbočovačů

Konfigurace sítě, v níž jsou rozbočovače vzájemně propojeny.

 

kazeta s písmy

Modul plug-in, který je k dispozici pro některé tiskárny a obsahuje písma v několika stylech a velikostech. Tiskárny mohou využitím kazet s písmy vytvářet znaky, které se velikostí a stylem liší od znaků vestavěných do tiskárny (podobně jako při využití zaváděných písem).

 

kazetové písmo

Písmo obsažené v kazetě plug-in, která umožňuje přidávat písma do laserových, inkoustových nebo maticových tiskáren. Kazetová písma je nutné odlišit od interních písem, která jsou uložena v paměti ROM tiskárny a jsou k dispozici vždy, a od zaváděných písem, která jsou uložena na disku a která lze na tiskárnu posílat podle potřeby.

 

kilobajt (kB)

1024 bajtů, často se však uvádí jako hodnota odpovídající přibližně 1000 bajtů.

 

klepnout

Umístit ukazatel myši nad objekt a potom stlačit a uvolnit primární (levé) tlačítko myši.

 

klepnutí pravým tlačítkem

Umístit ukazatel myši nad objekt a potom stlačit a uvolnit sekundární (pravé) tlačítko myši. Klepnutím pravým tlačítkem myši zobrazíte místní nabídku, která obsahuje užitečné příkazy. Ty se mění v závislosti na místě, kam klepnete.

 

klíč

V Editoru registru je to složka zobrazená v levém podokně okna Editor registru. Klíč může obsahovat podklíče a položky hodnot. Například Environment je podklíč klíče HKEY_CURRENT_USER.

V zabezpečení protokolu IP (IPSec) hodnota použitá v algoritmu pro šifrování nebo dešifrování dat. Nastavení klíčů pro zabezpečení protokolu IP lze konfigurovat a poskytnout tak vyšší úroveň zabezpečení.

 

klient

Libovolný počítač nebo program připojený k jinému počítači nebo programu nebo vyžadující jeho služby. Termín klient může rovněž označovat software, který počítači nebo programu umožňuje vytvořit připojení.

Počítač v místní síti (LAN) nebo v síti Internet, který používá sdílené síťové prostředky poskytované jiným počítačem (nazývaným server).

 

klient LEC (LAN Emulation Client)

Klient v síti ELAN, který provádí předávání dat, překlad adres a další řídicí funkce. Klient LEC je umístěn na koncové stanici sítě ELAN.

 

knihovna

Systém ukládání dat spravovaný obvykle službou Vyměnitelné úložiště. Knihovna se skládá z vyměnitelných médií (například pásky nebo disky) a hardwarového zařízení, které může tato média číst nebo na ně zapisovat. Existují dva hlavní typy knihoven: robotické knihovny (automatizovaná vícejednotková zařízení s více médii) a knihovny samostatných jednotek (zařízení s jedinou jednotkou a ruční obsluhou). Robotická knihovna se také nazývá jukebox nebo měnič.

 

knihovna DLL (Dynamic-Link Library)

Funkce operačního systému, která umožňuje uložit spustitelné rutiny do samostatných souborů s příponou DLL (tyto rutiny obvykle slouží jako specifická funkce nebo sada funkcí). Knihovny DLL jsou zavedeny pouze v případě, že je vyžaduje program, který je volá.

 

kód ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

Standardní schéma kódování znaků pomocí jednoho bajtu, které je používáno pro textová data. Kód ASCII používá určené 7bitové nebo 8bitové číselné kombinace k reprezentaci 128 nebo 256 možných znaků. Standardní kód ASCII používá 7 bitů k reprezentaci všech velkých a malých písmen, číslic 0 až 9, interpunkčních znamének a speciálních řídicích znaků používaných v americké angličtině. Většina současných systémů založených na procesorech řady x86 podporuje použití rozšířeného kódu ASCII. Rozšířený kód ASCII umožňuje využít osmý bit jednotlivých znaků k určení dalších 128 speciálních symbolů, znaků národních abeced a grafických symbolů.

 

komitent zabezpečení

Držitel účtu, kterému je automaticky přiřazen identifikátor zabezpečení pro přístup k prostředkům. Komitentem zabezpečení může být uživatel, skupina, služba nebo počítač.

 

komprese modemem

Technika používaná ke snížení počtu přenášených znaků, aniž by došlo ke ztrátě obsahu dat. Přenášející modem komprimuje data a přijímající počítač nebo modem je dekomprimuje do původního stavu.

 

komunikační port

Port počítače, který umožňuje asynchronní komunikaci po jednotlivých bitech. Pro komunikační port je rovněž používán termín sériový port.

 

konektor BNC

Konektor pro koaxiální kabely, u kterého je spojení dosaženo zasunutím jednoho konektoru do druhého a pootočením o 90 stupňů.

 

konektor standardu IEEE 1394

Typ konektoru umožňující připojování a odpojování rychlých sériových zařízení. Konektor IEEE 1394 je obvykle umístěn na zadní straně počítače v blízkosti sériového nebo paralelního portu.

Používáte-li zařízení kompatibilní se systémem IEEE 1394, můžete je připojit pomocí konektoru IEEE 1394 ke spuštěnému počítači. Systém Windows zařízení rozpozná a oznámí uživateli, kdy bude připraveno k použití. Podobně můžete zařízení od spuštěného počítače odpojit. Měli byste ovšem pomocí Průvodce přidáním hardwaru podat do systému Windows informace o odpojování zařízení. Systém Windows pak zobrazí zprávu, že je možné zařízení od počítače odpojit.

Sběrnice IEEE 1394 slouží především k připojení výkonného digitálního videa a zařízení pro digitální zvuk, pomocí konektoru IEEE 1394 mohou být ovšem k počítači připojeny i některé pevné disky, tiskárny, skenery nebo jednotky DVD.

 

konfigurační server emulace LAN

Služba, která přiřazuje jednotlivé klienty emulace LANE určitým sítím ELAN, a to jejich směrováním na server LES (LAN emulation server).

 

kontroly

Viz definice: bod obnovení

Konzola pro zotavení

Rozhraní příkazového řádku poskytující omezenou sadu příkazů správy, které jsou vhodné pro opravu počítače.

 

kořen

Nejvyšší úroveň v hierarchicky uspořádané sadě informací. Kořen je místem, z něhož jsou v logické posloupnosti rozvětveny další dílčí sady, které představují bližší a podrobnější pohled.

 

kořenová složka systému

Cesta a název složky, v níž jsou umístěny systémové soubory systému Windows. Zpravidla se jedná o složku C:\Windows, ovšem při instalaci systému Windows lze určit jinou jednotku či složku. Hodnotu %systemroot% lze použít k nahrazení aktuálního umístění složky obsahující systémové soubory systému Windows. Chcete-li určit kořenovou složku systému, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte %systemroot% a klepněte na tlačítko OK.

 

kořenový certifikační úřad

Certifikační úřad, který je v certifikační hierarchii na nejvyšší úrovni. Kořenový certifikační úřad má certifikát podepsaný sebou samým. Nazývá se také kořenový úřad.

 

kořenový certifikát

Certifikát certifikačního úřadu, který je podepsaný sám sebou. Je pro něj používán termín kořenový certifikát, protože je certifikátem pro kořenový certifikační úřad. Kořenový certifikační úřad musí podepsat vlastní certifikát, protože podle definice v certifikační hierarchii již neexistuje certifikační úřad vyšší úrovně.

 

Koš

Umístění, do něhož jsou v systému Windows ukládány odstraněné soubory. Jeho prostřednictvím lze obnovit soubory odstraněné omylem. Vysypáním složky Koš lze získat více místa na disku.

 

kryptografie s veřejným klíčem

Kryptografická metoda, při níž jsou používány dva různé klíče: veřejný klíč pro šifrování dat a soukromý klíč pro dešifrování dat. Pro kryptografii s veřejným klíčem je rovněž používán termín asymetrické šifrování.

 

Kurýrní služba

Služba, která vysílá a přijímá zprávy odesílané správci nebo službou Výstrahy.

 

kurzor

Místo, na které bude vložen zadávaný text. Kurzor je obvykle zobrazen jako blikající svislá čára v okně aplikace nebo v dialogovém okně.

 

L

 

L2TP (protokol Layer 2 Tunneling Protocol)

Standardní protokol tunelových propojení v síti Internet. Protokol L2TP, na rozdíl od protokolu PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), nevyžaduje možnost připojení IP mezi klientskou pracovní stanicí a serverem. Protokol L2TP vyžaduje pouze, aby médium tunelového propojení poskytovalo paketové možnosti připojení typu point-to-point. Tento protokol lze používat pro média typu ATM, Frame Relay a X.25. Protokol L2TP poskytuje stejné funkce jako protokol PPTP. Protokol L2TP je založen na specifikacích L2F (Layer 2 Forwarding) a PPTP a umožňuje klientům vytvářet tunelová propojení mezi sítěmi.

 

LCD

Viz definice: obrazovka LCD

logická jednotka

Svazek vytvořený v rámci rozšířeného oddílu na základním disku s hlavním spouštěcím záznamem (MBR). Logické jednotky jsou podobné primárním oddílům. Liší se v tom, že na jednom disku lze používat pouze čtyři primární oddíly. Logických jednotek na disku však lze vytvořit neomezený počet. Logickou jednotku lze formátovat a lze jí přiřadit písmeno jednotky.

 

logická tiskárna

Softwarové rozhraní mezi operačním systémem a tiskárnou v systému Windows. Tiskárna je zařízení, které zajišťuje skutečný tisk. Logická tiskárna je softwarové rozhraní na tiskovém serveru. Toto softwarové rozhraní určuje, jak je tisková úloha zpracována a jak je směrována na cíl (na místní nebo síťový port, do souboru nebo na vzdálenou sdílenou tiskárnu). Dokument je při tisku zařazen (neboli uložen) na logické tiskárně, dokud není odeslán na vlastní tiskárnu.

 

M

 

Make Changes

Oprávnění typu Macintosh, které uživatelům poskytuje práva k provádění změn obsahu složky, například ke změně, přejmenování, přesunu, vytváření či odstraňování souborů. Při převodu přístupových oprávnění integrace sítě AppleTalk na daná oprávnění jsou uživateli s oprávněním Make Changes udělena

 

maska podsítě

Hodnota o velikosti 32 bitů, která umožňuje příjemcům paketů IP rozlišit v IP adrese ID sítě a ID hostitele. Maska podsítě obvykle používá formát 255.x.x.x.

 

maximalizovat

Zvětšit okno na největší velikost klepnutím na tlačítko Maximalizovat (na pravé straně záhlaví okna) nebo stisknutím kombinace kláves ALT+MEZERNÍK a následným stisknutím klávesy T.

 

média

Libovolný pevný nebo vyměnitelný objekt, na který lze uložit počítačová data. Jedná se například o pevné disky, diskety, pásky či kompaktní disky.

 

megabajt (MB)

1 048 576 bajtů, často se však uvádí jako hodnota odpovídající přibližně jednomu miliónu bajtů.

 

metadata

Informace o datech. Metadata souboru jsou například tvořena informacemi o názvu, předmětu, autorovi a velikosti souboru.

 

miniatura

Miniaturní verze obrázku, která je často používána pro rychlé procházení větším počtem obrázků.

 

minimalizovat

Zmenšit okno do tlačítka na hlavním panelu klepnutím na tlačítko Minimalizovat (na pravé straně záhlaví okna) nebo stisknutím kombinace kláves ALT+MEZERNÍK a následným stisknutím klávesy N.

 

místní síť (LAN)

Komunikační síť, ve které jsou propojeny skupiny počítačů, tiskáren a dalších zařízení umístěných v relativně omezené oblasti (například v jedné budově). Místní síť umožňuje vzájemnou komunikaci mezi zařízeními propojenými v síti.

 

místní skupina

U počítačů se systémem Windows a členských serverů je to skupina, které lze udělit oprávnění a práva z vlastního počítače a (je-li počítač účastníkem domény) z uživatelských účtů a globálních skupin jak z vlastní domény, tak z důvěryhodných domén.

 

místní skupina domény

Skupina zabezpečení nebo distribuční skupina, která může obsahovat univerzální skupiny, globální skupiny a účty z libovolné domény ve větvi doménové struktury nebo v doménové struktuře. Místní skupina domény může rovněž obsahovat další místní skupiny příslušné domény. Práva a oprávnění lze přiřadit pouze v rámci domény obsahující skupinu.

 

modem (název vznikl zkrácením slov modulátor/demodulátor)

Zařízení umožňující přenos a příjem počítačových dat prostřednictvím telefonní linky. Přenášející modem převádí digitální počítačová data na analogové signály, které lze přenášet po telefonní lince. Přijímající modem převádí analogové signály zpět do digitální podoby.

 

modul snap-in

Typ nástroje, který lze přidat na konzolu podporovanou konzolou MMC (Microsoft Management Console). Samostatný modul snap-in lze přidat odděleně, rozšiřujícím modulem snap-in lze pouze rozšířit funkce jiného modulu snap-in.

 

modulační standardy

Protokoly určující, jakým způsobem modemy převádějí digitální data na analogové signály, které lze přenášet prostřednictvím telefonních linek.

Nejprve společnost Bell vytvořila standardy modulace pro Spojené státy a organizace CCITT vytvořila mezinárodní doporučení. Organizace ITU-T (původně nazývaná CCITT) nyní vydává doporučení, která jsou obecně dodržována výrobci modemu po celém světě. Doporučení organizace ITU-T řady V (například V.34 a V.90) definují datovou komunikaci po telefonních linkách. Přípony -bis a -ter (například V.32bis) určují novější verzi standardu.

 

možnost spouštění dvou systémů

Konfigurace počítače, v níž je možné spustit dva různé operační systémy.

 

možnost spouštění více systémů

Konfigurace počítače, která umožňuje spustit dva nebo více operačních systémů.

 

MS-DOS (Microsoft Disk Operating System)

Operační systém používaný ve všech osobních počítačích a počítačích s nimi kompatibilních. Podobně jako ostatní operační systémy, například OS/2, převádí vstup z klávesnice na operace, které je počítač schopen zpracovat. Systém MS-DOS je snadno přístupný z příkazového řádku a programy systému MS-DOS lze spouštět pomocí zástupců na ploše.

 

Myš klávesnicí

Funkce klávesnice, která umožňuje klepnutí a poklepání myší, posunutí kurzoru a přetažení položek pomocí numerické klávesnice.

 

N

 

nastavení komunikace

Provozní parametry sériových portů počítače, například bity za sekundu a typ modemu.

 

nástroj LPR (Line Printer Remote)

Nástroj umožňující připojení, který je spuštěn na klientských systémech a slouží k tisku souborů do počítače se serverem LPD.

název domény

Název přidělený správcem množině síťových počítačů, které sdílejí společný adresář. Názvy domén jsou součástí struktury názvů DNS (Domain Name System) a skládají se z posloupnosti jmenovek oddělených tečkou.

 

název hostitele

Název DNS zařízení v síti. Tyto názvy slouží k vyhledání počítačů v síti. Chcete-li vyhledat počítač, musí být příslušný název hostitele uveden v souboru Hosts nebo znám serveru DNS. U většiny počítačů se systémem Windows se název hostitele shoduje s názvem počítače.

 

název skupiny

Jedinečný název identifikující místní skupinu nebo globální skupinu v systému Windows. Název skupiny se nesmí shodovat s jiným názvem skupiny nebo uživatelským jménem ve vlastní doméně nebo počítači.

 

název UPN

Název účtu uživatele (pro nějž je někdy používán termín přihlašovací uživatelské jméno) a název domény určujícího doménu, v níž je tento účet uživatele umístěn. Toto je standardní použití pro přihlašování k doméně systému Windows. Formát: uživatel@doména.com (stejné jako e-mailová adresa).

 

nepodporující technologii Plug and Play

Zařízení, například tiskárna, modem nebo herní zařízení, které před použitím vyžaduje ruční konfiguraci nastavení hardwaru. Zařízení nepodporující technologii Plug and Play se vyskytují stále méně, protože výrobci upřednostňují produkci zařízení, která tuto technologii podporují. Technologii Plug and Play proto obvykle nepodporují pouze starší zařízení.

 

nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)

Zařízení připojené mezi počítač a zdroj napájení s cílem zajistit, aby dodávka elektrické energie byla plynulá. Zařízení UPS používají baterie, aby po určitou dobu po přerušení dodávky energie udržely počítač v chodu. Zařízení UPS obvykle rovněž poskytují ochranu proti výkyvům a poklesům napájení.

 

nepřidělené místo

Dostupné místo na disku, které není přiděleno žádnému svazku. Typ svazku, který můžete vytvořit na nepřiděleném volném místě, závisí na typu disku. U běžných disků lze volné místo použít k vytvoření primárních nebo rozšířených oddílů. Na dynamických discích lze volné místo využít k vytvoření dynamických svazků.

 

O

 

objekt

Entita, například soubor, složka, sdílená složka nebo objekt služby Active Directory, popsaná samostatnou pojmenovanou sadou atributů. Například mezi atributy objektu File patří název, umístění a velikost souboru, mezi atributy objektu Active Directory User může patřit jméno a příjmení uživatele a jeho e-mailová adresa.

V rámci technologií OLE a ActiveX může objektem být libovolná informace, kterou lze propojit či vložit do jiného objektu.

 

objekt úlohy

Struktura na úrovni systému, která umožňuje seskupovat procesy a spravovat je jako jednu jednotku.

 

objekt zásad skupiny

Kolekce nastavení modulu Zásady skupiny. Objekty zásad skupiny jsou v podstatě dokumenty vytvořené modulem snap-in Zásady skupiny, což je nástroj systému Windows. Objekty zásad skupiny jsou uloženy na úrovni domény a mají vliv na uživatele a počítače, kteří jsou součástí sítí, domén a organizačních jednotek. Každý počítač se systémem Windows má navíc místně uloženou právě jednu skupinu nastavení, pro niž je používán termín místní objekt zásad skupiny.

 

oblast upozornění

Oblast na hlavním panelu napravo od tlačítek. V oblasti upozornění se zobrazuje čas a může rovněž obsahovat zástupce poskytující rychlý přístup k programům, například Ovládání hlasitosti a Možnosti napájení. Dočasně se zde mohou objevovat i další zástupci poskytující informace o stavu aktivit. Například po odeslání dokumentu na tiskárnu se zde zobrazí zástupce tiskárny a po dokončení tisku zase zmizí.

 

Obnovení systému

Nástroj, který sleduje změny provedené v počítači a při zjištění zahájení změny vytvoří bod obnovení. Pomocí Průvodce obnovením systému můžete vybrat bod obnovení, od kterého můžete obnovit dřívější stav počítače, kdy počítač ještě fungoval požadovaným způsobem.

 

obor názvů

Sada jedinečných názvů pro prostředky nebo položky používané ve sdíleném výpočetním prostředí.

Pro konzolu MMC je obor názvů reprezentován stromem konzoly zobrazujícím všechny moduly snap-in a prostředky, které jsou pro konzolu k dispozici.

V rámci systému DNS (Domain Name System) představuje obor názvů svislou nebo vodorovnou strukturu stromu názvů domény. Například název domény, jako je host1 nebo priklad, použitý v úplném doménovém názvu, jako je host1.priklad.microsoft.com, určuje větev stromové struktury oboru názvů domény.

 

obor názvů domény

Databázová struktura používaná službou DNS (Domain Name System).

 

obrazovka LCD (Liquid Crystal Display)

Typ obrazovky používaný v digitálních hodinkách a v řadě přenosných počítačů. V obrazovkách LCD se používají dvě vrstvy polarizačního materiálu s roztokem tekutých krystalů mezi nimi. Elektrický proud procházející roztokem zajišťuje, že se krystaly seskupí tak, aby jimi nemohlo procházet světlo. Každý krystal proto funguje jako uzávěrka – buď propouští světlo, nebo je blokuje.

 

obrazovková písma

Písmo navržené pro zobrazení na obrazovce počítače. Pro obrazovková písma jsou často k dispozici odpovídající písma PostScript, která umožňují tisk na tiskárnách s podporou jazyka PostScript.

 

oddělený soubor

Soubor uložený v Aktovce, který není propojen s jiným souborem vně Aktovky. Při aktualizaci souborů není soubor bez synchronní kopie synchronizován se žádným jiným souborem.

 

oddíl

Část fyzického disku, která funguje jako samostatný fyzický disk. Po vytvoření oddílu je třeba jej naformátovat a přiřadit mu písmeno. Pak lze do tohoto umístění ukládat data.

U běžných disků se oddíly označují jako běžné svazky, které zahrnují primární oddíly a logické jednotky. U dynamických disků se oddíly označují jako dynamické svazky zahrnující svazky jednoduché, rozložené, zrcadlené a prokládané a svazky typu RAID-5.

 

oddíl adresáře

Souvislý podstrom adresáře, který tvoří replikační jednotku. Replika je vždy replikou určitého adresářového oddílu. Adresáře se skládají nejméně ze tří adresářových oddílů:

·         Schéma, které definuje třídy objektů a atributy obsažené ve službě Active Directory.

·         Konfigurace identifikující řadiče domén, topologii replikace a další související informace o řadičích domény v rámci specifické implementace služby Active Directory.

·         Jedna nebo více domén obsahujících skutečná data objektu adresáře.

Řadič domény vždy ukládá oddíly pro schéma, konfiguraci a výhradně svou vlastní doménu. Schéma a konfigurace jsou replikovány na každý řadič domény v rámci stromu domén nebo doménové struktury. Doména je vždy replikována pouze na řadiče domén pro tuto doménu. Do globálního katalogu je replikována podsada atributů všech objektů domén.

 

oddíl MSR (Microsoft Reserved)

Oddíl, který musí být na každém disku s tabulkou oddílu GUID (GPT). Součásti systému mohou přiřadit části oddílu MSR do nových oddílů a používat je k vlastnímu účelu. Pokud například převádíte běžný disk GPT na dynamický, bude systém používat část oddílu MSR jako oddíl metadat Správce logických disků (LDM). Velikost oddílu MSR závisí na velikosti disku GPT. U disků menších než 16 GB má oddíl MSR velikost 32 MB. V případě disků větších než 16 GB je velikost oddílu MSR 128 MB. V programu Správa disků není oddíl MSR zobrazen a do tohoto oddílu nelze ukládat data ani je z něho odstraňovat.

 

odinstalovat

Ve vztahu k softwaru je to proces odstranění programových souborů a složek z pevného disku počítače a odebrání souvisejících informací z registru, takže software již nadále není k dispozici.

Ve vztahu k zařízení se jedná o akci odstranění odpovídajících ovladačů zařízení z pevného disku počítače a fyzické odebrání zařízení z počítače.

 

odpojit

Odebrat vyměnitelnou pásku nebo disk z jednotky.

 

odpověď

V rámci vzdáleného přístupu systému Windows se jedná o řetězce očekávané od zařízení. Tyto řetězce mohou obsahovat makra.

 

odstín

Umístění barvy v barevném spektru. Například zelená leží mezi žlutou a modrou. Tento atribut lze nastavit pomocí panelu Zobrazení v Ovládacích panelech.

 

offline

Stav označující součást v clusteru jako neodstupnou. Uzel ve stavu offline je buď neaktivní, nebo není spuštěn. V režimu offline rovněž mohou být prostředky a skupiny.

 

okno

Část obrazovky, v níž lze spustit programy a procesy. Současně může být otevřeno několik oken. Můžete například otevřít e-mail v jednom okně, pracovat na rozpočtu v tabulce v jiném okně, v dalším stáhnout obrázky z digitálního fotoaparátu a v dalším objednat svůj týdenní nákup na webu. Okna lze zavřít, změnit jejich velikost, minimalizovat na tlačítko na panelu nástrojů nebo maximalizovat na celou plochu obrazovky.

 

okno příkazového řádku

Okno zobrazené na ploše, které slouží jako rozhraní pro operační systém MS-DOS. Příkazy MS-DOS se zadávají na pozici určenou blikajícím kurzorem.

 

okno Tiskárna

Okno Tiskárna, pro něž je rovněž používán název zobrazení fronty, zobrazuje informace o všech tiskových úlohách, které v této tiskárně čekají na vyřízení. Pro všechny tiskárny, které jste nainstalovali nebo k nimž jste připojeni, můžete například zjistit, kolik dokumentů čeká na tisk, kdo je vlastní a jak jsou rozsáhlé.

 

OLE

Způsob přenosu a sdílení informací mezi aplikacemi, a to vložením informací vytvořených v jedné aplikaci do dokumentu vytvořeného v jiné aplikaci, například do tabulky nebo souboru textového editoru.

 

online

Stav označující součást v clusteru jako dostupnou. Je-li uzel ve stavu online, je aktivním členem clusteru a může vlastnit a spouštět skupiny a také provádět aktualizace databáze clusteru, přispívat k algoritmu kvora a spravovat prezenční signál. V režimu online rovněž mohou být prostředky a skupiny.

 

opakované spuštění (reboot)

Restartovat počítač opakovaným načtením operačního systému. To lze provést buď pomocí studeného startu, což je vypnutí a zapnutí počítače, nebo teplého startu, což je vypnutí počítače stisknutím kláves CTRL+ALT+DEL, klepnutím na nabídku Vypnout a na příkaz Restartovat.

 

operátor

V matematice nebo programovacích či počítačových aplikacích představuje symbol nebo jiný znak operaci, která má vliv na jeden nebo více prvků. Následující čtyři operátory lze použít ve standardních výpočtech:

/ dělení,

* násobení,

- odčítání,

+ sčítání.

V rámci Služby indexování se jedná o slovo nebo znak určující vztah v dotazu.

 

oprávnění

Pravidlo přidružené k objektu a určující, kteří uživatelé mohou získat přístup k objektu a jakým způsobem. Oprávnění uděluje a odebírá vlastník objektu.

 

oprávnění

Pravidlo přidružené k objektu a určující, kteří uživatelé mohou získat přístup k objektu a jakým způsobem. Oprávnění uděluje a odebírá vlastník objektu.

 

oprávnění

Právo uživatele k provedení určité činnosti, obvykle týkající se celého systému počítače, nikoli konkrétního objektu. Oprávnění přidělují správci jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů v rámci nastavení zabezpečení počítače.

 

oprávnění k tiskárnám

Oprávnění určující typ přístupu uživatele nebo skupiny k tiskárně. K dispozici jsou oprávnění Tisk, Správa tiskáren a Správa dokumentů.

 

oprávnění pro sdílené položky

Oprávnění omezující dostupnost sdíleného prostředku pouze na určité uživatele.

 

organizace IrDA (Infrared Data Association)

Organizace výrobců počítačů, součástí a telekomunikačních zařízení, která definuje standardy pro infračervenou komunikaci mezi počítači a periferními zařízeními, například tiskárnami.

 

OS/2

Operační systém pro osobní počítače s procesory Intel 80286, 80386, i486 a Pentium, který se vyznačuje chráněným režimem, virtuální pamětí a souběžným zpracováním. V systému OS/2 lze spustit většinu programů systému MS-DOS a číst disky systému MS-DOS.

 

ověřování

Proces zjišťování, zda je entita nebo objekt tím, za koho či co se vydává. Příkladem může být potvrzování zdroje a integrity informací, jako například ověřování digitálního podpisu nebo identity uživatele počítače.

 

ovladač síťové karty

Ovladač zařízení, který pracuje přímo se síťovou kartou a slouží jako zprostředkovatel mezi kartou a ovladačem protokolu. V rámci integrace sítě AppleTalk je zásobník protokolu AppleTalk na serveru implementován jako ovladač protokolu a je vázán k jednomu nebo několika ovladačům síťových karet.

 

ovladač tiskárny

Program navržený tak, aby ostatním programům umožňoval využívat určitou tiskárnu, aniž by se musely zabývat specifickým hardwarem či vnitřním jazykem tiskárny. Při využití ovladačů tiskáren, které řeší odlišnosti jednotlivých tiskáren, mohou programy správně komunikovat s celou řadou tiskáren.

 

ovladač zařízení

Program, který umožňuje speciálnímu zařízení, jako je například modem, síťová karta nebo tiskárna, komunikovat s operačním systémem. I v případě, že je zařízení v systému instalováno, může být použito systémem Windows až v okamžiku, kdy je nainstalován a nakonfigurován příslušný ovladač.

Pokud je zařízení uvedeno v seznamu kompatibilního hardwaru (HCL), je ovladač obvykle součástí systému Windows. Ovladače zařízení jsou načítány automaticky (u všech povolených zařízení) při spuštění počítače a pracují tedy bez zásahu uživatele.

 

označení

Jednotlivé části úplného názvu domény DNS, které reprezentují uzel ve stromu oboru názvů domény. Názvy domén jsou tvořeny posloupností označení, jako jsou tři označení (example, microsoft a com) tvořící název domény DNS example.microsoft.com. Jednotlivá označení použitá v názvu DNS nesmí být delší než 63 bajtů.

 

Ozvučení kláves

Funkce, která nastavuje pípnutí při zapnutí či vypnutí jedné z přepínacích kláves (CAPS LOCK, NUM LOCK nebo SCROLL LOCK).

 

P

 

paket

Přenosová jednotka síťových vrstev OSI (Open Systems Interconnection) skládající se z binárních informací reprezentujících data a záhlaví obsahující identifikační číslo, zdrojovou a cílovou adresu a data pro řízení chyb.

 

paměť

Obvykle se označení paměť používá pro rychlou polovodičovou paměť (RAM) připojenou přímo k procesoru, jejíž aktivace je závislá na napájení elektrickou energií. Paměť se často rozlišuje od úložišť v počítači (například pevné disky, diskety a disky CD-ROM), které nejsou závislé na elektrické energii a představují tak trvalejší úložiště dat.

 

paměť CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

Specifický typ polovodičové paměti vyžadující velmi málo energie. Zkratka CMOS se začala používat jako označení malého úložiště, ve kterém systém uchovává určité hardwarové parametry, například velikost pevného disku, počet sériových portů v počítači a podobně. Paměť CMOS se také nazývá paměť RAM pro spuštění.

 

paměť s náhodným přístupem (RAM)

Paměť, z níž lze číst (či zapisovat) pomocí počítače či jiného zařízení. Informace uložené v paměti RAM se po vypnutí počítače ztratí.

 

panel nástrojů

Řádek, sloupec nebo blok tlačítek či ikon na obrazovce v grafickém uživatelském rozhraní programu. Při klepnutí na tato tlačítka či ikony se aktivují určité funkce nebo úlohy programu. Panel nástrojů například v aplikaci Microsoft Word obsahuje tlačítka, pomocí nichž lze kromě jiných akcí změnit normální písmo na tučné či kurzívu nebo uložit či otevřít dokument. Uživatelé si mohou obvykle panely nástrojů přizpůsobit a mohou s nimi pohybovat po obrazovce.

 

Panose

Metoda klasifikace písem, která zjišťuje hodnoty, jako jsou patky, řez a rozdíly v tazích u písem typu TrueType. Tyto hodnoty jsou představovány číslem Panose. Pomocí tohoto čísla jsou potom vzájemně porovnávána písma, která mají podobný vzhled, ale jiný název. Čím bližší jsou čísla Panose, tím podobnější jsou dvě porovnávaná písma.

 

paralelní port

Vstupně-výstupní konektor pro zařízení připojovaná k paralelnímu rozhraní. Do paralelního portu jsou obvykle zapojovány tiskárny.

 

parita

Vypočítávaná hodnota, která slouží k rekonstrukci dat po selhání. Svazky RAID-5 rozkládají data a paritu nesouvisle v rámci sady disků. Pokud dojde k selhání disku, použijí některé serverové operační systémy paritní informace spolu s daty na nepoškozených discích a pomocí nich obnoví data na poškozeném disku.

 

PCI (Peripheral Component Interconnect)

Specifikace zavedená společností Intel Corporation definující systém místních sběrnic umožňující nainstalovat do počítače až 10 rozšiřujících karet odpovídajících standardu PCI.

 

periferní zařízení

Zařízení, jako je disketová nebo disková jednotka, tiskárna, modem nebo pákový ovladač, připojené k počítači a řízené mikroprocesorem počítače.

 

pevný disk

Zařízení označované také jako jednotka pevného disku obsahující jeden nebo více kotoučů z tuhého materiálu opatřených magnetickou vrstvou, která umožňuje zaznamenávat data pomocí hlav pro čtení a záznam. Pevný disk je vestavěn do uzavřeného krytu, který jej chrání a umožňuje hlavám pohyb ve vzdálenosti několika tisícin milimetru nad povrchem kotoučů. Data pak lze ukládat i číst mnohem rychleji než z disket.

 

písma OpenType

Obrysová písma, která jsou tvořena příkazy pro čáry a křivky, a lze měnit jejich velikost a otáčet je. Písma OpenType jsou hladká a čitelná ve všech velikostech a na všech výstupních zařízeních podporovaných systémem Windows. Písmo OpenType je rozšíření technologie písem TrueType.

 

písma PostScript

Písma, která jsou definována v rámci pravidel jazyka pro popis stránek PostScript PDL (Page-Description Language) a jsou určena pro tisk na tiskárnách kompatibilních s jazykem PostScript. Je-li dokument zobrazený obrazovkovým písmem odeslán na tiskárnu s podporou jazyka PostScript, tiskárna použije příslušné písmo ve verzi PostScript, je-li k dispozici. Pokud toto písmo není k dispozici, ale jeho verze je nainstalována v počítači, je toto písmo načteno do tiskárny. Jestliže v tiskárně ani v počítači není nainstalováno písmo PostScript, je rastrové písmo převedeno do jazyka PostScript a tiskárna při tisku textu použije rastrové písmo. Písma PostScript se od rastrových písem liší hladkostí, propracováním detailů a dodržováním standardů kvality běžných v typografickém průmyslu.

 

písma tiskárny

Písma umístěná v tiskárně nebo určená pro tiskárnu. Písma tiskárny (umístěná obvykle v paměti ROM tiskárny) mohou být interní, zaváděná nebo uložená na kazetě s písmy.

 

písma TrueType

Obrysová písma, která jsou v závislosti na možnostech tiskárny někdy generována jako písma rastrová. Písma TrueType jsou písma nezávislá na zařízení, která jsou ukládána ve formě obrysů. Lze je nastavit na libovolnou výšku a po vytištění se jejich vzhled přesně shoduje se zobrazením na obrazovce.

 

písma Type 1

Obrysová písma určená pro postscriptová zařízení.

 

písma zařízení

Písma umístěná v tiskárně. Lze je integrovat přímo do tiskárny nebo poskytovat na kazetě nebo kartě s písmy.

 

písmeno jednotky

Konvence názvů pro diskové jednotky v počítačích společnosti IBM a kompatibilních. Jednotky jsou pojmenovány písmenem (počínaje písmenem A), za nímž následuje dvojtečka.

 

písmo

Grafický návrh použitý pro kolekci číslic, symbolů a znaků. Písmo popisuje určitý řez písma a také další vlastnosti, jako je velikost, rozestup znaků a rozteč.

 

písmo plotru

Písmo tvořené posloupností bodů spojených čarami. Písma plotrů lze nastavit na libovolnou velikost a jsou nejčastěji používána v plotrech. Písma plotru jsou podporována také některými maticovými tiskárnami.

 

pixel

Prvek zobrazení tvořený jedním bodem v pravoúhlé mřížce obsahující tisíce takových bodů, které vytvářejí obraz na obrazovce počítače nebo na papíru po vytištění. Pixel je nejmenší prvek, s nímž může software nebo hardware pro zobrazení nebo tisk manipulovat při vytváření písmen, číslic nebo grafiky. Pro pixel je rovněž používán termín pel (picture element).

 

PKCS č.12

Standard syntaxe výměny osobních informací, který byl vyvinut a je spravován společností RSA Data Security, Inc. Tento standard specifikuje přenositelný formát pro ukládání nebo přenos soukromých klíčů, certifikátů nebo jiných důvěrných informací uživatele.

 

PKCS č.7

Standard syntaxe kryptografických zpráv. Jedná se o obecnou syntaxi, která byla vyvinuta a spravována společností RSA Data Security, Inc., a je určena pro data, pro něž lze použít kryptografii (například digitální podpisy nebo šifrování). Rovněž poskytuje syntaxi pro rozšiřování certifikátů a pro seznamy odvolaných certifikátů.

 

plocha

Pracovní oblast na obrazovce, v níž se zobrazují okna, ikony, nabídky a dialogová okna.

 

plotr

Zařízení používané ke kreslení grafů, diagramů a dalších typů čárové grafiky.

 

Plug and Play

Sada specifikací vyvinutá společností Intel, která počítačům umožňuje automaticky zjistit a konfigurovat zařízení a nainstalovat příslušné ovladače zařízení.

 

Počet podprocesů

Ve Správci úloh počet podprocesů spuštěných v procesu.

 

počítač s více adresami

Počítač, který má několik síťových adaptérů nebo v němž bylo pro jeden síťový adaptér nakonfigurováno několik adres IP.

 

podklíč

Klíč v rámci klíče. Ve struktuře registru jsou podklíče podřazeny podstromům a klíčům. Klíče a podklíče jsou obdobou záhlaví sekcí v souborech INI, ovšem podklíče mohou vykonávat funkce.

 

podregistr

Oddíl registru, který se chová jako soubor na pevném disku. Podstrom registru je rozdělen do podregistrů. Podregistr je samostatná skupina klíčů, podklíčů a hodnot, jejímž kořenem je nejvyšší úroveň hierarchie registru. Podregistr je zálohován jedním souborem a souborem s příponou LOG, které jsou umístěny ve složce kořenová_složka_systému\System32\Config nebo kořenová_složka_systému\Profiles\jméno_uživatele.

Ve výchozím nastavení je většina souborů podregistrů (Default, SAM, Security a System) uložena ve složce kořenová_složka_systému\System32\Config. Složka kořenová_složka_systému\Profiles obsahuje profily všech uživatelů počítače. Vzhledem k tomu, že podregistry jsou soubory, lze je přenášet mezi systémy, ale k jejich úpravě lze použít pouze Editor registru.

 

Popis zvuku

Funkce systému Windows, která zobrazí vizuální upozornění, například bliknutím obrazovky nebo záhlaví okna, vždy, když počítač přehrává zvuk.

 

port

Připojovací bod počítače, k němuž lze připojit zařízení předávající data do počítače a z počítače. Například tiskárna je obvykle připojena k paralelnímu portu (pro tento port je rovněž používán termín port LPT) a modem je zpravidla připojen k sériovému portu (pro nějž je rovněž používán termín port COM).

 

port pro infračervený přenos

Optický port počítače, který umožňuje komunikovat s ostatními počítači nebo zařízeními pomocí infračerveného světla bez nutnosti propojení kabely. Porty pro infračervený přenos se používají v některých přenosných počítačích, tiskárnách a fotoaparátech.

 

port standardu IEEE 1394

Porty podporující 6kolíkové zásuvky o velikosti 11 × 5,4 mm nebo 4kolíkové zásuvky o velikosti 5,35 × 3,45 mm.

 

port USB

Rozhraní počítače umožňující připojení zařízení využívajících sběrnici USB. USB je standard externí sběrnice umožňující přenos dat rychlostí 12 Mb/s (12 miliónů bitů za sekundu). Port USB podporuje zástrčku o rozměrech přibližně 7 × 1 mm.

 

poskytovatel služeb sítě Internet (ISP)

Společnost poskytující jednotlivcům nebo společnostem přístup do sítě Internet a na web. Poskytovatel služeb sítě Internet poskytuje telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo a další informace o připojení, které uživatelům umožňují připojit své počítače k počítačům poskytovatele. Poskytovatel zpravidla za připojení účtuje měsíční nebo hodinové poplatky.

 

PostScript

Jazyk pro popis stránek (PDL) vyvinutý společností Adobe Systems pro tisk na laserových tiskárnách. Tento jazyk umožňuje pružnou práci s písmy a tisk grafiky ve vysoké kvalitě. Jedná se o standard v oblasti DTP, neboť je podporován osvitovými jednotkami, zařízeními pro tisk ve vysokém rozlišení používanými v prostředí komerčních tiskáren.

 

pozadí

Obrázek pozadí obrazovky použitý v grafickém uživatelském rozhraní, například v systému Windows. Jako pozadí obrazovky lze nastavit libovolný vzorek nebo obrázek, který lze uložit jako rastrový soubor (s příponou BMP).

 

PPP (Point-to-Point Protocol)

Standardní sada protokolů navržená k přenosu datagramů na základě více protokolů při použití propojení typu point-to-point. Protokol PPP je dokumentován ve specifikaci RFC 1661.

 

PPP (protokol Point-to-Point Protocol)

Viz definice: PPP

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

Specifikace připojení uživatelů v síti Ethernet k síti Internet prostřednictvím širokopásmového připojení, jako je například linka DSL, zařízení pro bezdrátový přenos nebo kabelový modem. Pomocí protokolu PPPoE a širokopásmového modemu mohou uživatelé místní sítě získat jednotlivě ověřený přístup k vysokorychlostním datovým sítím. Kombinace sítě Ethernet a protokolu PPP (PPPoE) představuje efektivní způsob vytvoření samostatného připojení jednotlivých uživatelů ke vzdálenému serveru.

 

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

Síťová technologie podporující víceprotokolové virtuální privátní sítě, která vzdáleným uživatelům umožňuje zabezpečený přístup k podnikovým sítím prostřednictvím sítě Internet nebo jiných sítí, a to navázáním telefonického připojení s poskytovatelem služeb sítě Internet nebo přímým připojením k síti Internet. Protokol PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) zapouzdřuje přenos IP, IPX nebo NetBEUI uvnitř paketů IP. To znamená, že uživatelé mohou vzdáleně spouštět aplikace, které jsou závislé na specifických síťových protokolech.

 

pracovní skupina

Jednoduché seskupení počítačů, jehož účelem je pouze usnadnit uživatelům vyhledávání položek (například tiskáren a sdílených složek) v rámci skupiny. Pracovní skupiny v systému Windows nenabízejí centralizaci uživatelských účtů či ověřování nabízené doménami.

 

primární disk

Pevný disk obsahující systémový a spouštěcí oddíl pro spuštění systému Windows.

 

primární oddíl

Typ oddílu, který lze vytvořit na běžných discích. Primární oddíl je část fyzického disku, která funguje jako fyzicky oddělená jednotka. Na discích s hlavním spouštěcím záznamem (MBR) lze na běžném disku vytvořit až čtyři primární oddíly nebo tři primární oddíly a rozšířený oddíl s více logickými jednotkami. U běžných disků GPT lze vytvořit maximálně 128 primárních oddílů. Primární oddíly se také někdy označují jako svazky.

 

primární tlačítko myši

Tlačítko, které používáte nejčastěji ke klepnutí a poklepání. Primární tlačítko myši je u většiny myší a trackballů levé tlačítko (u některých trackballů dolní tlačítko). Funkci tlačítek však lze přepnout pomocí Ovládacích panelů v dialogovém okně Myš – vlastnosti.

 

priorita hostitele

V rámci služby Vyrovnávání zatížení sítě pořadí hostitele při zpracování výchozího provozu sítě pro protokoly TCP a UDP. Používá se v případě, že některý hostitel v clusteru přejde do režimu offline a určuje, kteří hostitelé v rámci clusteru převezmou zodpovědnost za provoz, který byl původně zpracováván hostitelem nacházejícím se nyní v režimu offline.

 

prodleva před opakováním

Zpoždění po dobu, která uplyne mezi opakováním znaků při podržení klávesy.

 

profil barev

Profil obsahující data potřebná pro převod hodnot barevného rozsahu. Mezi tato data patří informace o barvě, odstínu, sytosti a jasu.

 

profil uživatele

Soubor obsahující informace o konfiguraci určitého uživatele, například nastavení plochy, trvalá síťová připojení a nastavení aplikací. Preference jednotlivých uživatelů jsou uloženy do profilů uživatele, které systém Windows používá k nakonfigurování plochy při každém přihlášení uživatele.

 

program

Úplná a samostatná sada počítačových instrukcí, které slouží k provedení určité úlohy, například zpracování textu, účetnictví nebo správě dat. Pro programy je rovněž používán termín aplikace.

 

program systému MS-DOS

Program, který je navržen pro spouštění v systému MS-DOS a který proto možná nebude schopen využít všech výhod systému Windows.

 

prohlížeč

Software, který interpretuje kódy souborů v jazyce HTML, formátuje je na webové stránky a zobrazuje je koncovému uživateli. Některé prohlížeče také umožňují koncovým uživatelům odesílat a přijímat e-maily, číst diskusní skupiny a přehrávat zvukové soubory či videosoubory ve webových dokumentech.

 

propojený objekt

Objekt, který je vložen do dokumentu, ale zůstává zachován ve zdrojovém souboru. Jsou-li informace propojeny, je nový dokument při změně informací v původním dokumentu automaticky aktualizován. Chcete-li upravit propojené informace, poklepejte na ně. Zobrazí se panely nástrojů a nabídky z původního programu. Je-li původní dokument ve vašem počítači, zobrazí se změny propojených informací také v původním dokumentu.

 

prostředek

Obecně libovolná část počítačového systému, například disková jednotka, tiskárna nebo paměť, kterou lze přidělit spuštěnému programu nebo procesu.

Ve Správci zařízení je to libovolná ze čtyř systémových komponent určující způsob fungování zařízení v síti. Mezi systémové prostředky patří linky požadavků přerušení (IRQ), kanály pro přímý přístup do paměti (DMA), vstupně-výstupní porty a adresy paměti.

V rámci clusterů serverů se jedná o fyzickou nebo logickou entitu, kterou lze spravovat pomocí clusteru, nastavit do režimu online a offline a přesouvat mezi uzly. Prostředek může být v každém okamžiku vlastněn pouze jedním uzlem.

 

prostředek síťového názvu

Název zařízení, které existuje v síti a je podporováno jako prostředek clusteru zdrojovou knihovnou DLL, která je součástí systému Windows.

 

prostředek zařazování tisku

Tiskové fronty poskytují přístup k síťové tiskárně připojené k síti přístup na základě adresy IP, nikoli na základě individuálního názvu. Moduly zařazování tisku jsou zdrojovou knihovnou DLL podporovány jako prostředky clusteru.

 

prostý text

Data, která nejsou zašifrována. Někdy se také označuje anglickým termínem clear text.

 

protokol

Sada pravidel a konvencí pro zasílání informací v rámci sítě. Tato pravidla určují obsah, formát, čas a způsob zpracování a řízení chyb zpráv vyměňovaných mezi síťovými zařízeními.

 

protokol AFTP (Advanced Program-to-Program Communication File Transfer Protocol)

Protokol pro přenos souborů používaný v hostitelských systémech společnosti IBM. Je ekvivalentní protokolu TCP/IP.

 

protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protokol sady TCP/IP, který nabízí dynamickou konfiguraci adres IP hostitelských počítačů a distribuci dalších parametrů konfigurace vhodným síťovým klientům. K výhodám protokolu DHCP patří bezpečnost, spolehlivost a jednoduchost konfigurace sítě TCP/IP, prevence konfliktů adres a ochrana použití adres IP klientů v síti.

Protokol DHCP využívá modelu klient/server, v jehož rámci je centralizovaná správa adres IP použitých v síti svěřena serveru DHCP. Klienti podporující protokol DHCP mohou v rámci procesu spouštění ze sítě vyžádat adresu IP a získat ji ze serveru DHCP.

 

protokol FTP (File Transfer Protocol)

Člen sady protokolů TCP/IP používaný ke kopírování souborů mezi dvěma počítači v síti Internet. Oba počítače musí podporovat příslušné role protokolu FTP: jeden musí být klientem a druhý serverem FTP.

 

protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

Protokol používaný k přenosu informací na webu. Adresa HTTP (jde o typ adresy URL – Uniform Resource Locator) má následující formát: http://www.microsoft.com.

 

protokol IGMP (Internet Group Management Protocol)

Protokol používaný hostiteli IP k hlášení členství ve skupinách vícesměrového vysílání všem bezprostředně sousedícím směrovačům vícesměrového vysílání.

 

protokol IP (Internet Protocol)

Směrovatelný protokol ze sady protokolů TCP/IP, který slouží k adresování adres IP, směrování a fragmentaci a opětovnému složení paketů IP.

 

protokol NNTP (Network News Transfer Protocol)

Člen sady protokolů TCP/IP, který slouží k distribuci zpráv diskusních příspěvků serverům a klientům NNTP (čtenáři diskusních příspěvků) v síti Internet. Protokol NNTP je navržen tak, aby byly články diskusních příspěvků uloženy v centrální databázi na serveru a uživatelé si tak mohli vybrat, které položky budou číst.

 

protokol SMB (Server Message Block)

Protokol pro sdílení souborů navržený tak, aby umožňoval počítačům v síti transparentní přístup k souborům umístěným na vzdálených systémech prostřednictvím různých sítí. Protokol SMB definuje řadu příkazů pro předávání informací mezi počítači. Používá následující čtyři typy zpráv: řízení relace, soubor, tiskárna a zpráva.

 

protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Sada síťových protokolů široce používaných v síti Internet, která poskytuje komunikaci v rámci vzájemně propojených sítí tvořených počítači s různou hardwarovou architekturou a různými operačními systémy. Protokol TCP/IP zahrnuje standardy pro komunikaci počítačů a konvence propojování sítí a směrování provozu.

 

protokol TLS (Transport Layer Security)

Standardní protokol, který zajišťuje zabezpečené webové komunikace v síti Internet nebo v sítích intranet. Umožňuje klientům ověřovat servery nebo serverům ověřovat klienty (volitelně). Šifrováním komunikace poskytuje také zabezpečený kanál. Protokol TLS je nejnovější verzí protokolu SSL poskytující nejdokonalejší zabezpečení.

 

průvodce

Nástroj provázející uživatele jednotlivými kroky procesu nebo úlohy zobrazením řady dotazů nebo předem nastavených možností. Pomocí průvodců můžete například poprvé spustit dokument textového editoru, nainstalovat software nebo vytvořit databázový soubor.

 

předvolené zpětné volání

Způsob zabezpečení, při němž server pro vzdálený přístup ověřuje uživatele tak, že jim volá zpět na čísla zadaná správcem sítě v okamžiku udělení uživatelských oprávnění. Číslo předvoleného zpětného volání může změnit pouze správce sítě. Tím je zajištěno, že si nikdo nemůže vypůjčit heslo uživatele a přihlásit se z jiného umístění.

 

překlad adres IP

Proces překladu mezi názvy, s nimiž se uživatelům snadno pracuje, numerickými adresami IP, které jsou sice pro uživatele obtížné, ale které jsou nezbytné pro komunikace TCP/IP. Překlad adres IP může být poskytován softwarovými součástmi, jako je služba DNS nebo WINS.

 

překladač

Klientské programy DNS, které slouží k vyhledání informací o názvech DNS. Překladače mohou být malé dávky (omezené sady programovacích rutin, které poskytují základní možnosti vyhledávání) nebo rozsáhlejší programy, které poskytují další funkce vyhledávání klientů DNS, například ukládání do mezipaměti.

 

přenosová rychlost

Rychlost, kterou modem komunikuje. Přenosová rychlost odpovídá frekvenci, s jakou se mění stav linky. Udává se v bitech za sekundu pouze v případě, že každý signál odpovídá jednomu bitu přenášených dat.

Modemy mohou vzájemně komunikovat pouze v případě, že fungují se stejnou přenosovou rychlostí. Je-li přenosová rychlost jednoho modemu vyšší, upraví rychlejší modem zpravidla svou přenosovou rychlost tak, aby odpovídala pomalejšímu modemu.

 

přerušení

Požadavek o pozornost ze strany procesoru. Jakmile procesor přijme přerušení, potlačí aktuální operaci, uloží stav práce a předá řízení speciální rutině pro zpracování přerušení obsahující pokyny pro ošetření speciální situace, která toto přerušení vyvolala.

 

přetáhnout

Přesunout položku na obrazovce, a to výběrem položky, stisknutím a podržením tlačítka myši a současným pohybem myši. Okno je například možné v rámci obrazovky přesunout přetažením záhlaví.

 

přihlašovací skript

Soubory, které lze přiřadit k uživatelským účtům. Přihlašovací skript představuje obvykle dávkový soubor, který je spuštěn automaticky při každém přihlášení uživatele. Může sloužit ke konfiguraci pracovního prostředí uživatele při každém přihlášení. Umožňuje správci ovlivnit prostředí uživatele, aniž by bylo nutné provádět správu všech jeho prvků. Přihlašovací skript lze přidělit jednomu nebo více uživatelským účtům.

 

přímé připojení kabelem

Propojení mezi V/V porty dvou počítačů vytvořené jediným kabelem (nikoli modemem nebo jiným zařízením). Ve většině případů je přímé připojení kabelem tvořeno kabelem nulového modemu.

 

připojená jednotka

Jednotka připojená k prázdné složce na svazku NTFS. Připojené jednotky fungují stejným způsobem jako jiné jednotky, ale místo písmene jednotky je jim přiřazen název. Název připojené jednotky je přeložen na úplnou systémovou cestu, nikoli pouze na písmeno jednotky. Členové skupiny Administrators mohou k vytváření připojených jednotek či ke změně přiřazení písmen jednotek použít program Správa disků.

 

připojeno, uživatel ověřen

Stav uživatele po navázání telefonního spojení a zadání správného jména a hesla uživatele. Má-li uživatel oprávnění ke zpětnému volání a vyžaduje je, je připojení následováno fází zpětného volání. Pokud za fází zpětného volání následuje čekání na volání, nebyl server schopen na určeném čísle zastihnout uživatele. Je možné, že uživatel zadal nepřesné číslo pro zpětné volání (v případě zpětného volání nastaveného volajícím) nebo že došlo k neoprávněnému pokusu o přístup k síti (v případě předvoleného zpětného volání).

 

připojit

Vložit vyměnitelnou pásku nebo disk do jednotky.

 

přípona názvu UPN

Přípona UPN je část názvu UPN napravo od znaku @. Výchozí příponou UPN pro účet uživatele je název domény DNS, která tento účet uživatele obsahuje. Ke zjednodušení správy a přihlašování uživatelů lze přidat alternativní přípony UPN, a to poskytnutím jedné přípony UPN pro všechny uživatele. Přípony UPN se používají pouze v rámci doménové struktury služby Active Directory a nemusejí představovat platné názvy domén DNS.

 

přípona souboru

Přípony souborů následují v názvech souborů za tečkou a označují typ informací uložených v souboru. V názvu souboru Příklad.txt jsou příponou souboru písmena txt, která označují, že se jedná o textový soubor.

 

Q

 

Glosář neobsahuje žádné položky začínající tímto písmenem.

 

R

 

RAM

Viz definice: paměť s náhodným přístupem (RAM)

rastrová písma

Písma uchovávaná jako rastrové obrázky. Rastrová písma jsou navrhována se specifickou velikostí a s rozlišením pro specifickou tiskárnu a nelze měnit jejich velikost ani je otáčet. Rastrová písma nelze tisknout, pokud je tiskárna nepodporuje. Existuje pět rastrových písem: Courier, MS Sans Serif, MS Serif, Small a Symbol. Rastrová písma se také nazývají bitmapová písma.

 

registr

Databázové úložiště informací o konfiguraci počítače. Registr obsahuje informace, které systém Windows využívá neustále, například:

·         Profily jednotlivých uživatelů.

·         Programy nainstalované v počítači a typy dokumentů, které tyto programy mohou vytvářet.

·         Nastavení vlastností pro složky a ikony programů.

·         Seznam použitého hardwaru.

·         Seznam právě používaných portů.

Registr je uspořádán hierarchicky jako strom a skládá se z klíčů, podklíčů, podregistrů a položek hodnot.

 

registrovaný typ souboru

Typy souborů, které jsou sledovány systémovým registrem a rozpoznávány programy nainstalovanými v počítači.

 

relativní ID (RID)

Část identifikátoru ID zabezpečení (SID), která jednoznačně identifikuje účet nebo skupinu v doméně.

 

replika

Složka v rámci sady replik.

 

replikace

Proces kopírování dat z úložiště dat nebo systému souborů na několik počítačů za účelem synchronizace dat. Služba Active Directory poskytuje replikaci s více hlavními servery mezi řadiči v dané doméně. Do replik adresáře v jednotlivých řadičích domény lze zapisovat. Tímto způsobem je umožněno použití aktualizací pro všechny repliky dané domény. Replikační služba automaticky kopíruje změny z dané repliky do všech ostatních replik.

 

rezervace

Specifická adresa IP v rámci rozsahu trvale vyhrazeného pro zapůjčování specifickému klientovi DHCP. Klientské rezervace jsou prováděny v databázi DHCP s využitím správce DHCP a jsou založeny na jedinečných identifikátorech klientských zařízení pro každou rezervovanou položku.

V rámci služby ACS (Admission Control Service) se jedná o přidělení síťových prostředků, které jsou uvedeny v požadavku rezervace RSVP (Resource Reservation Protocol) spravovaném službou ACS.

 

režim kompatibility

Funkce počítače nebo operačního systému umožňující spustit programy napsané pro jiný systém. V režimu kompatibility pracují programy obvykle pomaleji.

 

režim spánku

Stav, při němž se počítač vypne, ale nejprve uloží obsah paměti na pevný disk. Když aktivujete počítač z režimu spánku, obnoví se na ploše všechny aplikace a dokumenty, které byly otevřeny.

 

ROM

Zkratka označení paměti určené jen pro čtení (Read-Only Memory) představované polovodičovým obvodem, do kterého jsou kód nebo data trvale nainstalovány při výrobě. Paměť ROM obsahuje příkazy nebo data, která lze číst, nelze je však změnit.

 

rozbočovací režim

Režim, v němž služba ARP/MARS klientům poskytuje adresy ATM ve formě seznamu hodnot serveru vícesměrového vysílání (MCS). V tomto režimu slouží služba ARP/MARS jako server vícesměrového vysílání a poskytuje aktivní předávání veškerého vícesměrového a všesměrového vysílání určeného pro adresy IP, které odpovídají rozsahům určeným v seznamu.

 

rozbočovač

Společný připojovací bod pro zařízení v síti. Rozbočovač se zpravidla používá k připojení segmentů místní sítě (LAN) a obsahuje několik portů. Jakmile jsou na jednom z portů přijata data, jsou zkopírována na ostatní porty. Výsledkem tedy je, že data jsou přístupná pro všechny segmenty místní sítě.

 

rozbočovač s přepojováním

Centrální síťové zařízení (rozbočovač s více porty), které předává pakety specifickým portům, na rozdíl od konvenčního rozbočovače, který všesměrově vysílá každý paket ke každému portu. Tímto způsobem připojení mezi porty doručuje plnou šířku pásma, která je k dispozici.

 

Rozdíl chyb stránek

Ve Správci úloh udává hodnotu změny počtu chyb stránek od poslední aktualizace.

 

rozhraní ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

Otevřená specifikace, která definuje řízení spotřeby u celé řady mobilních a stolních počítačů, serverů a periferních zařízení. Rozhraní ACPI je základem iniciativy OnNow, která umožňuje vyrábět počítače, jež lze spustit pomocí tlačítka na klávesnici. Použití rozhraní ACPI je nezbytné k plnému využití funkcí řízení spotřeby a systému Plug and Play.

 

rozhraní EFI (Extensible Firmware Interface)

V počítačích s procesorem Intel Itanium je to rozhraní mezi firmwarem, hardwarem a operačním systémem počítače. Rozhraní EFI definuje nový typ oddílu, který se nazývá tabulka rozhraní GUID (GPT). Rozhraní EFI slouží v počítačích s procesorem Itanium ke stejnému účelu jako systém BIOS použitý v počítačích s procesory řady x86. Má však širší možnosti, díky kterým lze jednotným způsobem spouštět jakýkoli kompatibilní operační systém. Je možné přes něj také jednoduše přidávat ovladače EFI pro nová spustitelná zařízení, aniž by bylo nutné aktualizovat firmware počítače.

 

rozhraní IDE (Integrated Device Electronics)

Typ rozhraní diskové jednotky, v němž je elektronika řadiče umístěna ve vlastní jednotce, a není tedy třeba samostatný adaptér. Rozhraní IDE umožňuje využít ukládání do mezipaměti s předpokládáním dat, což umožňuje zvýšit celkový výkon.

 

rozhraní NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)

Síťový protokol sítí Microsoft. Zpravidla se používá v malých místních sítích (LAN) s 1 až 200 klienty. Jako jedinou metodu směrování může využívat zdrojové směrování Token Ring. Jedná se o implementaci standardu NetBIOS, kterou realizovala společnost Microsoft.

 

rozhraní SCSI (Small Computer System Interface)

Standardní vysokorychlostní paralelní rozhraní definované organizací ANSI (American National Standards Institute). Rozhraní SCSI slouží k připojování mikropočítačů k periferním zařízením, jako jsou pevné disky či tiskárny, a k dalším počítačům a místním sítím (LAN).

 

rozhraní TAPI (rozhraní API telefonního subsystému)

Rozhraní API (application programming interface) používané komunikačními programy k práci s telefonními subsystémy a síťovými službami. Komunikační programy jako HyperTerminal a Telefon používají rozhraní TAPI k vytáčení telefonních čísel, odpovídání na volání a směrování telefonních volání na konvenční zařízení telefonních subsystémů, včetně veřejných ústředen, modemů a faxových přístrojů. Rozhraní TAPI 3.0 rovněž poskytuje podporu telefonních subsystémů IP (Internet Protocol), které program Telefon a další programy používají k přenosu, směrování a řízení audio a video signálů v reálném čase v rámci sítí využívajících protokol IP, jako je například síť Internet.

 

rozlišení obrazovky

Nastavení určující množství informací zobrazených na obrazovce (měřeno v pixelech). Při nižším rozlišení, například 640 × 480, vypadají položky na obrazovce velké, přestože oblast obrazovky je malá. Při vyšším rozlišení, například 1024 × 768, je celková plocha obrazovka větší, ale jednotlivé položky se zdají být malé.

 

rozložení klávesnice

Uspořádání speciálních znaků a symbolů používaných v různých jazycích. Rozložení klávesnice určuje, jaké znaky se zobrazí po stisknutí jednotlivých kláves na klávesnici. Změníte-li rozložení klávesnice, nemusí již znaky, které se zobrazí na obrazovce, odpovídat znakům uvedeným na klávesách.

 

rozložený svazek

Dynamický svazek tvořený diskovým místem na více než jednom fyzickém disku. Velikost rozloženého svazku můžete zvětšit jeho rozšířením na další dynamické disky. Rozložené svazky lze vytvářet pouze na dynamických discích. Rozložené svazky nejsou odolné proti chybám a nelze je zrcadlit.

 

rozsáhlá síť (WAN)

Komunikační síť propojující geograficky oddělené počítače, tiskárny a další zařízení. Rozsáhlá síť umožňuje vzájemnou komunikaci mezi zařízeními propojenými v síti.

 

rozšířená paměť

Paměť nad 1 MB v počítačích s procesorem 80286, 80386, 80486 a Pentium.

 

rozšířené znaky

Některý ze 128 dalších znaků v rozšířené (8bitové) znakové sadě ASCII. Obsahují některé znaky z několika neevropských jazyků, například diakritiku, a zvláštní znaky používané k vytváření obrázků.

 

rozšíření S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions)

Rozšíření protokolu MIME podporující zabezpečený e-mail. Umožňuje původcům zpráv digitálně podepsat e-mailové zprávy a prokázat tak původ zprávy a integritu dat. Umožňuje také odesílání zpráv v šifrovaném formátu zajišťujícím utajenou komunikaci.

 

rozšíření WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning)

Aplikační protokol vztahující se k protokolu HTTP 1.1, který umožňuje klientům transparentně publikovat a spravovat prostředky na webu.

 

rozšířený oddíl

Typ oddílu, který lze vytvořit pouze na běžných discích s hlavním spouštěcím záznamem (MBR). Rozšířené oddíly je vhodné použít v případě, že chcete na běžném disku MBR používat více než čtyři svazky. Na rozdíl od primárních oddílů se neprovádí formátování rozšířeného oddílu systémem souborů, po kterém by mu bylo přiřazeno písmeno. Namísto toho vytvoříte jednu či několik logických jednotek v rámci rozšířeného oddílu. Po vytvoření logické jednotky provedete její formátování a přiřadíte jí písmeno. Disk MBR může obsahovat maximálně čtyři primární oddíly, nebo tři primární oddíly, rozšířený oddíl a více logických jednotek.

 

rozšiřující patice ISA

Soket pro připojení periferních zařízení navržený pro architekturu ISA (Industry Standard Architecture) na základní desce počítače.

 

rozšiřující patice PCI

Soket pro připojení periferních zařízení navržený pro místní sběrnici PCI (Peripheral Component Interconnect) na základní desce počítače.

 

Ř

 

řetězec CSID (Called Subscriber ID)

Řetězec určující ID volaného odběratele vyslané přijímacím faxových přístrojem při příjmu příchozího faxu. Tento řetězec je zpravidla kombinací faxového nebo telefonního čísla a názvu společnosti. Je často shodný s řetězcem TSID (Transmitter subscriber ID).

 

řez písma

Sada písmen, která sdílejí řadu charakteristik, jako jsou například šířka tahů a přítomnost nebo absence patek (krátké čárky na horních a spodních hranách písmen).

 

Řízení front zpráv

Systém zařazování zpráv do front a jejich směrování určený pro operační systém Windows, který umožňuje, aby distribuované aplikace spuštěné v různých časech komunikovaly v rámci heterogenních sítí a komunikovaly s počítači, které mohou být v režimu offline. Služba Řízení front zpráv zaručuje doručení zpráv a poskytuje efektivní směrování, zabezpečení a zpracování zpráv podle priority. Pro službu Řízení front zpráv byl dříve používán termín služba MSMQ.

 

S

 

sada replik

Jedna nebo více sdílených složek, které se účastní replikace.

 

sběrnice

Prostředek komunikace používaný pro přenos dat mezi jednotlivými součástmi počítačového systému. Sběrnice v zásadě umožňuje, aby různé části systému sdílely data. Sběrnice například připojuje řadič diskové jednotky, paměť a vstupní a výstupní porty k mikroprocesoru.

 

sběrnice USB (Universal Serial Bus)

Externí sběrnice podporující instalaci typu Plug and Play. Pomocí sběrnice USB můžete připojovat a odpojovat zařízení, aniž by bylo nutné vypínat nebo restartovat počítač. K jednomu portu USB můžete připojit až 127 periferních zařízení, včetně reproduktorů, telefonů, jednotek CD-ROM, pákových ovladačů, páskových jednotek, klávesnic, skenerů a kamer. Port USB je obvykle umístěn na zadní straně počítače v blízkosti sériového nebo paralelního portu.

 

sdílená složka

Složka v jiném počítači, která byla zpřístupněna ostatním uživatelům v síti.

 

sdílená tiskárna

Tiskárna přijímající vstup z více počítačů. Například tiskárnu připojenou k počítači v síti lze sdílet tak, aby byla k dispozici i uživatelům ostatních počítačů. Pro sdílenou tiskárnu je rovněž používán termín síťová tiskárna.

 

sdílený zdroj

Libovolná zařízení, data nebo programy, které jsou používány více než jedním zařízením nebo programem. V rámci systému Windows termín sdílené prostředky označuje libovolné prostředky zpřístupněné síťovým uživatelům, například složky, soubory, tiskárny a pojmenované kanály. Sdílený prostředek může rovněž odkazovat na prostředek na serveru, který je k dispozici síťovým uživatelům.

 

sdílet

Poskytnout prostředky, například složky nebo tiskárny, k dispozici ostatním.

 

sériový port

Rozhraní počítače umožňující asynchronní přenos datových znaků po jednotlivých bitech. Pro sériový port je rovněž používán termín komunikační port nebo port COM.

 

server

Obecně počítač poskytující sdílené prostředky síťovým uživatelům.

 

server tunelového propojení

Server nebo směrovač, který ukončuje tunelové propojení a předává přenesené informace hostitelům v cílové síti.

 

seznam odvolaných certifikátů

Dokument spravovaný a publikovaný certifikačním úřadem, v němž jsou uvedeny odvolané certifikáty.

 

seznam SACL (systémový seznam řízení přístupu)

Část popisovače zabezpečení objektu, který určuje události auditované pro uživatele nebo skupinu. Příkladem auditovaných událostí je přístup k souboru, pokus o přihlášení či vypnutí systému.

 

schéma napájení

Skupina předvoleb vztahujících se k řízení spotřeby. Můžete například nastavit interval pro přechod počítače na úsporný režim a pro vypnutí monitoru a pevného disku. Toto nastavení uložíte jako pojmenované schéma nastavení napájení.

 

síť

Skupina počítačů a dalších zařízení (například tiskárny a skenery) propojená komunikačními linkami umožňujícími vzájemnou interakci jednotlivých zařízení v síti. Sítě mohou být malé i rozsáhlé, trvale propojené dráty nebo kabely, anebo dočasně připojené prostřednictvím telefonních linek nebo bezdrátového přenosu. Nejrozsáhlejší je síť Internet, která představuje skupinu sítí na celém světě.

 

síť ISDN (Integrated Services Digital Network)

Digitální telefonní linka poskytující větší šířku pásma. Síť ISDN je v Severní Americe obvykle k dispozici ve dvou formách: Rozhraní BRI (Basic Rate Interface) skládající se ze 2 kanálů B s rychlostí 64 kilobitů za sekundu (kb/s) a kanálu D s rychlostí 16 kb/s; rozhraní PRI (Primary Rate Interface) skládající se z 23 kanálů B s rychlostí 64 kb/s a kanálu D s rychlostí 64 kb/s. Linka ISDN musí být telefonní společností nainstalována na straně volaného i volajícího.

 

síťová služba

Služby, jako je například sdílení souborů a tiskáren v počítači nebo automatické zálohování na síťový server.

 

síťové heslo

Heslo, které používáte při přihlášení k síti. Můžete zvolit stejné heslo jako při přihlášení do systému Windows. Při tomto nastavení stačí, zapamatujete-li si pouze jedno heslo.

 

síťový adaptér

Zařízení, které slouží k připojení počítače k síti. Toto zařízení se někdy nazývá také adaptérová karta nebo karta síťového rozhraní (NIC).

 

síťový oddíl

Stav, při němž jeden nebo více uzlů v clusteru nemůže komunikovat s ostatními uzly clusteru.

 

síťový protokol

Jazyk používaný počítačem při komunikaci prostřednictvím sítě. Komunikace mezi počítači vyžaduje, aby oba počítače používaly stejný protokol.

 

skript

Typ programu tvořený sadou instrukcí pro aplikaci nebo nástroj. Skript obvykle vyjadřuje instrukce pomocí pravidel a syntaxe aplikace nebo nástroje ve spojitosti s jednoduchými řídícími strukturami, jako jsou smyčky a výrazy if/then (když/potom). V prostředí systému Windows je namísto výrazu „skript“ často používán výraz „dávkový program“.

 

skupina

Kolekce uživatelů, počítačů, kontaktů a dalších skupin. Skupiny lze používat jako kolekce zabezpečení nebo jako kolekce pro distribuci e-mailů. Distribuční skupiny jsou používány pouze pro e-mail. Skupiny zabezpečení slouží k udělení přístupu k prostředkům a také jako seznamy pro distribuci e-mailů.

 

slovníkový útok

Metoda zjišťování hesla nebo kódu PIN uživatele postupným zkoušením všech slov ve slovníku až do uhádnutí hesla.

 

složka

Schránka na programy a soubory v grafických uživatelských rozhraních, symbolizovaná na obrazovce grafickým obrázkem (ikonou) složky. Složka je prostředek pro organizování programů a dokumentů na disku. Může obsahovat soubory i další složky.

 

služba

Program, rutina nebo proces, který provádí specifickou systémovou funkci pro podporu dalších programů, zpravidla na nízké úrovni. Jsou-li služby poskytovány v rámci sítě, mohou být publikovány službou Active Directory, která usnadňuje správu a využití služeb. Mezi služby patří například Správce zabezpečení účtů, Replikace souborů a Směrování a vzdálený přístup.

 

služba DNS (Domain Name System)

Hierarchická distribuovaná databáze obsahující mapování názvů domén DNS k různým typům dat, například adresám IP. Služba DNS umožňuje označení počítačů a služeb srozumitelnými názvy a také vyhledání jiných informací uložených v databázi.

 

služba IIS (Internet Information Services)

Softwarová služba, která kromě dalších funkcí sítě Internet podporuje vytváření, konfiguraci a správu webových stránek. Služba IIS zahrnuje protokol NNTP (Network News Transfer Protocol), protokol FTP (File Transfer Protocol) a protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

 

služba UPS

Služba, která spravuje nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) připojený k počítači.

 

směrovač

V prostředí systému Windows se jedná o hardware, který pomáhá místním sítím a sítím WAN dosáhnout možností interakce a propojitelnosti a může propojovat místní sítě s různou topologií (například Ethernet a Token Ring). Směrovače nastavují záhlaví paketů podle segmentu místní sítě a vybírají pro pakety nejlepší cestu; optimalizují tedy provoz v síti.

V prostředí počítačů Macintosh jsou směrovače nezbytné pro vzájemnou komunikaci počítačů v různých fyzických sítích. Směrovače udržují mapu fyzických sítí v propojení sítí Macintosh a předávají data přijatá z jedné fyzické sítě do ostatních fyzických sítí. Jako směrovače mohou fungovat počítače, které používají některou z verzí Server systému Windows s integrací sítě AppleTalk. V síti s integrací sítě AppleTalk je také možné použít jiný hardware pro směrování.

 

směrování

Proces odesílání paketu prostřednictvím sítě od zdrojového hostitele cílovému hostiteli.

 

Snadné spuštění

Upravitelný panel nástrojů umožňující zobrazit plochu systému Windows nebo spustit aplikaci (například Internet Explorer) jediným klepnutím. Do části hlavního panelu představované panelem Rychlé spuštění můžete přidávat tlačítka, pomocí kterých lze spustit oblíbené aplikace.

 

soubor

Úplná pojmenovaná množina informací, například program, množina dat používaných programem nebo dokument vytvořený uživatelem. Soubor je základní jednotkou úložiště, která počítači umožňuje rozlišit jednu sadu informací od druhé. Je to množina dat, kterou může uživatel načíst, změnit, odstranit, uložit nebo odeslat na výstupní zařízení, například tiskárnu nebo e-mailový program.

 

soubor PIF (Program Information File)

Soubor poskytující systému Windows informace o optimálním spuštění programů pro systém MS-DOS. Spustíte-li program pro systém MS-DOS, vyhledá systém Windows odpovídající soubor PIF. Soubory PIF obsahují položky, jako je název souboru, spouštěcí adresář či možnosti multitaskingu.

 

soubor protokolu

Soubor, který slouží k ukládání zpráv generovaných aplikací, službou nebo operačním systémem. Tyto zprávy jsou používány ke sledování prováděných operací. Například webové servery uchovávají soubory protokolů obsahující všechny požadavky vznesené na příslušný server. Soubory protokolů jsou obvykle běžné textové soubory ve formátu ASCII s příponou LOG.

V rámci zálohování soubor obsahující záznam data, kdy byly vytvořeny pásky, a seznam názvů souborů a adresářů, které byly úspěšně zálohovány a obnoveny. Soubory protokolů jsou rovněž vytvářeny službou Výstrahy a protokolování výkonu.

 

soubor skriptu

Soubor skriptu obsahuje příkazy skriptu, parametry a výrazy, které poskytují informace vzdálenému počítači, ke kterému se připojujete, a načítají je z něj. Tyto informace zahrnují vaše uživatelské jméno a heslo, informace o portu, znaky konce řádků, kód odřádkování a pozastavení.

 

soukromý klíč

Tajná polovina páru kryptografických klíčů, který se používá v algoritmu veřejného klíče. Soukromé klíče se zpravidla používají k dešifrování symetrického klíče relace, k digitálnímu podepisování dat či k dešifrování dat, která byla šifrována pomocí odpovídajícího veřejného klíče.

 

speciální přístupová oprávnění

Ve svazcích NTFS je to vlastní sada oprávnění. Oprávnění pro soubory a složky lze upravit výběrem jednotlivých součástí standardních sad oprávnění.

 

specifikace RFC (Request for Comments)

Oficiální dokument organizace IETF (Internet Engineering Task Force), které specifikují podrobnosti protokolů rodiny TCP/IP.

 

společné skupiny

Skupiny zobrazené v seznamu programů nabídky Start pro všechny uživatele, kteří se k počítači přihlásí. Pouze správci mohou vytvářet nebo měnit společné skupiny.

 

spouštěcí oddíl

Oddíl obsahující operační systém Windows a jeho podpůrné soubory. Spouštěcí oddíl se může, avšak nemusí shodovat se systémovým oddílem.

 

spouštěcí prostředí

V systémech s možností spouštění dvou nebo více systémů se jedná o nastavení konfigurace určující, který systém má být spuštěn a jakým způsobem.

 

spouštěcí svazek

Svazek obsahující operační systém Windows a jeho podpůrné soubory. Spouštěcí svazek se může, avšak nemusí shodovat se systémovým svazkem.

 

správce

V systému Windows XP Professional je to osoba zodpovídající za instalaci a správu řadičů domény nebo místních počítačů a jejich uživatelských účtů a účtů skupin, za přiřazení hesel a oprávnění a za pomoc uživatelům při potížích se sítí. Správci jsou členy skupiny Administrators a mají plnou kontrolu nad doménami a počítači.

V systému Windows XP Home Edition je to osoba, která může provádět změny v celém systému počítače a instalovat software a která má přístup ke všem souborům v počítači. Osoba s účtem správce počítače má úplný přístup ke všem uživatelským účtům v počítači.

 

správce počítače

Uživatel, který spravuje počítač. Správce počítače provádí změny v celém systému počítače včetně instalování programů, má přístup ke všem souborům v počítači a může vytvářet, měnit a odstraňovat účty jiných uživatelů.

 

správce sítě

Osoba odpovídající za plánování, konfiguraci a správu běžného provozu sítě. Pro správce sítě je rovněž používán termín správce systému.

 

Správce úloh

Nástroj, který poskytuje informace o programech a procesech spuštěných v počítači. Pomocí Správce úloh lze ukončit nebo spustit programy, ukončit procesy a zobrazit dynamický přehled výkonu počítače.

 

Správce zařízení

Nástroj pro správu, který lze použít ke správě zařízení v počítači. Pomocí Správce zařízení lze zobrazovat a měnit vlastnosti zařízení, aktualizovat ovladače zařízení, konfigurovat nastavení zařízení a odinstalovat je.

 

spuštění

Proces zapnutí nebo resetování počítače. Při prvním zapnutí (studený start) nebo resetování (teplý start) počítač spustí software, který zavede a spustí operační systém počítače a připraví jej k použití.

 

standard UCS (Unicode Character System)

Mezinárodní standardní znaková sada, která je součástí standardu Unicode. Nejrozšířenější stávající verzí standardu UCS je standard UCS-2, který určuje 16bitové hodnoty znaků přijímané a rozpoznávané v rámci kódování většiny světových jazyků.

 

statické dialogové okno

Dialogové okno skriptu mezi počítačem klienta a zprostředkujícím zařízením. Tento druh dialogového okna nevyžaduje odezvu od uživatele.

 

stavová oblast

Viz definice: oblast upozornění

stažení

Přenesení kopie souboru ze vzdáleného počítače do požadujícího počítače prostřednictvím modemu nebo sítě.

 

stránkovací soubor

Skrytý soubor na pevném disku, který systém Windows používá k ukládání částí programu a datových souborů, které se nevejdou do paměti. Stránkovací soubor a fyzická paměť, neboli paměť RAM, tvoří virtuální paměť. Systém Windows podle potřeby přesunuje data ze stránkovacího souboru do paměti a rovněž z paměti do stránkovacího souboru, pokud je vyžadován prostor pro nová data. Pro stránkovací soubor je rovněž používán termín odkládací soubor.

 

stránkovaný fond

Virtuální paměť přidělená systémem, která byla určena pro proces a kterou lze stránkovat. Stránkování je přesun zřídka používaných částí pracovní paměti programu z paměti RAM na jiné paměťové médium, zpravidla na pevný disk.

Ve Správci úloh je to velikost virtuální paměti přidělené systémem, která byla použita procesem (v kilobajtech).

 

strom domén

V rámci služby DNS invertovaná hierarchická stromová struktura, která se používá k indexování názvů domén. Větve doménové struktury jsou, co se účelu a koncepce týče, obdobou adresářových stromů používaných počítačovými systémy pro diskovou paměť.

Je-li například na disku uloženo mnoho souborů, lze adresáře využít k uspořádání souborů do logických kolekcí. Má-li větev doménové struktury další větvení, lze v rámci jednotlivých větvení uspořádat názvy domén v oboru názvů do logických kolekcí.

V rámci služby Active Directory je to hierarchická struktura jedné nebo několika domén, které jsou propojeny tranzitivními obousměrnými vztahy důvěryhodnosti, tvořící spojitý obor názvů. Jedna doménová struktura může obsahovat více větví.

 

strom konzoly

Levé podokno konzoly MMC (Microsoft Management Console), které zobrazuje položky obsažené v konzole. Podle výchozího nastavení se jedná o levé podokno okna konzoly, ale může být skryté. Položky ve stromu konzoly a jejich hierarchické uspořádání určují možnosti konzoly.

 

svazek

Oblast paměti na pevném disku. Svazek je formátován pomocí systému souborů (například FAT nebo NTFS) a je mu přiřazeno písmeno jednotky. Obsah svazku lze zobrazit klepnutím na jeho ikonu v Průzkumníkovi Windows nebo ve složce Tento počítač. Jeden pevný disk může obsahovat více svazků a svazky mohou zasahovat do více disků.

 

svazek typu RAID-5

Svazek odolný proti chybám, v němž jsou data a parita rozloženy do nesouvislých částí na třech nebo více fyzických discích. Parita je vypočítávanou hodnotou, která slouží k rekonstrukci dat po selhání. Jestliže část fyzického disku selže, obnoví systém Windows data, která byla uložena na vadné části, ze zbývajících dat a parity. Svazky RAID-5 lze vytvářet pouze na dynamických discích a nelze je zrcadlit ani rozšiřovat.

 

symetrické šifrování

Šifrovací algoritmus, který pro šifrování i dešifrování vyžaduje stejné tajné klíče. Díky své rychlosti je symetrické šifrování obvykle používáno v případě, že odesilatel zprávy potřebuje zašifrovat velký objem dat. Pro symetrické šifrování je rovněž používán termín šifrování s tajným klíčem.

 

synchronizovat

Sloučit rozdíly mezi soubory uloženými v jednom počítači a verzemi stejných souborů v jiném počítači. Po zjištění rozdílů jsou aktualizovány obě sady souborů.

 

systém BIOS (Basic Input/Output System)

U počítačů s procesorem řady x86 sada základních softwarových rutin, které testují hardware při spuštění, spouští operační systém a podporují přenos dat mezi hardwarovými zařízeními. Systém BIOS je uložen v paměti ROM (paměť jen pro čtení) a může tedy být spuštěn po zapnutí počítače. Přestože systém BIOS má zásadní význam pro výkon počítače, je uživatelům zpravidla skryt.

 

systém souborů

V operačním systému je to celková struktura, v níž jsou soubory pojmenovány, uloženy a organizovány. Mezi systémy souborů patří systémy NTFS, FAT a FAT32.

 

systém souborů EFS (Encrypting File System)

Funkce v této verzi systému Windows, která uživatelům umožňuje šifrovat soubory a složky na discích NTFS a zabezpečit je tak před neoprávněným přístupem.

 

systém souborů NTFS

Rozšířený systém souborů nabízející výkon, zabezpečení, spolehlivost a rozšířené funkce, které nejsou k dispozici v žádné verzi systému souborů FAT. Systém souborů NTFS například zaručuje konzistenci svazku pomocí standardních technik protokolování transakcí a obnovení. Jestliže systém selže, obnoví systém souborů NTFS konzistenci systému souborů pomocí svých informací o kontrolních bodech a protokolu. V systémech Windows 2000 a Windows XP poskytuje systém souborů NTFS také rozšířené funkce, jako například oprávnění k souborům a složkám, šifrování, kvóty disků a kompresi.

 

systémová fronta

V rámci služby Řízení front zpráv fronta, v níž jsou ukládány různé typy zpráv pro správu. Služba Řízení front zpráv používá nejvýše pět systémových front (vždy jsou to soukromé fronty). Systémové fronty nelze odstranit.

 

systémový disk

Disk obsahující systémové soubory MS-DOS, které jsou nutné ke spuštění systému MS-DOS.

 

systémový oddíl

Oddíl obsahující soubory specifické pro hardware, které jsou nutné k zavedení systému Windows (například soubory Ntldr, Osloader, Boot.ini, Ntdetect.com). Systémový oddíl se může, avšak nemusí shodovat se spouštěcím oddílem.

 

systémový oddíl EFI

V počítačích s procesory Itanium je to část disku s tabulkou oddílu GUID (GPT), který byl naformátován systémem souborů FAT a obsahuje soubory nutné ke spuštění počítače. Všechny počítače s procesory Itanium musí obsahovat alespoň jeden disk GPT se systémovým oddílem EFI. Systémový oddíl EFI slouží ke stejnému účelu jako systémový svazek v počítačích s procesory řady x86.

 

systémový svazek

Svazek obsahující soubory závislé na hardwaru, které jsou nutné k zavedení systému Windows v počítačích s procesory řady x86. Systémový svazek se může, avšak nemusí shodovat se spouštěcím svazkem.

 

sytost

V rámci správy barev je to čistota odstínu barvy v rozsahu od šedé do čisté barvy.

Š

 

šifrování

Proces změny zpráv nebo dat takovým způsobem, aby byla skryta jejich podstata.

 

širokopásmové připojení

Vysokorychlostní spojení. Širokopásmová připojení mají obvykle rychlost 256 kilobajtů za sekundu (kB/s) nebo vyšší. Mezi tato spojení patří DSL a poskytují je také kabelové modemy.

 

šířka pásma

V analogových komunikacích rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší frekvencí v daném rozsahu. Například analogová telefonní linka využívá šířku pásma 3 000 Hz, což je rozdíl nejnižší (300 Hz) a nejvyšší (3 300 Hz) frekvence, kterou je schopna přenášet. V digitálních komunikacích je šířka pásma vyjádřena v bitech za sekundu (b/s)

 

Špička využití paměti

Ve Správci úloh udává maximální množství fyzické paměti rezidentní v procesu od jeho spuštění.

 

T

 

TCP/IP

Viz definice: protokol TCP/IP

telefonické připojení

Připojení k síti, používáte-li zařízení využívající telefonní síť. Může se jednat o modem se standardní telefonní linkou, o kartu ISDN pro vysokorychlostní linky ISDN nebo o sítě X.25.

Pokud jste běžný uživatel, budete možná používat jedno nebo dvě telefonická připojení, například k síti Internet a k podnikové síti. Ve složitějších situacích je k implementaci rozšířeného směrování možné využít několik síťových modemových připojení.

 

Telnet

Protokol emulující terminál široce používaný v síti Internet k připojení k síťovým počítačům. Výraz Telnet představuje také aplikaci používající protokol Telnet pro uživatele, kteří se připojují ze vzdálených umístění.

 

textová služba

Program, který umožňuje uživateli zadávat či upravovat text. Mezi textové služby patří programy pro rozložení klávesnice, rozpoznávání řeči a ručně psaného písma a editory IME (Input Method Editor). Editory IME umožňují zadat znaky tradičních východoasijských jazyků pomocí klávesnice.

 

tiskárna

Zařízení, které vykresluje text nebo obrázky na papír nebo jiná tisková média. Mezi tato zařízení patří například laserové nebo maticové tiskárny.

 

tiskárna s podporou jazyka PostScript

Tiskárna, která k vytváření textu nebo grafiky na výstupním médiu, například na papíře nebo na fólii pro zpětný projektor, používá jazyk Postscript PDL. Mezi tiskárny s podporou jazyka PostScript patří tiskárny Apple LaserWriter, NEC LC-890 a QMS PS-810.

 

Tiskárny a faxy

Složka v Ovládacích panelech, která obsahuje Průvodce přidáním tiskárny a ikony všech tiskáren nainstalovaných v počítači.

 

tisková fronta

Tisková fronta je seznam dokumentů čekajících na vytištění na tiskárně. V tiskové frontě můžete najít různé informace, například velikost dokumentu, kdo dokument odeslal a informace o stavu pro tisk.

 

tisková úloha

Zdrojový kód obsahující data, která mají být vytištěna, a také příkazy pro tisk. Tiskové úlohy jsou rozdělovány do jednotlivých typů podle toho, jaké změny musí zařazovací služba provést, aby se úloha vytiskla správně.

 

tiskový procesor

Součást, která ve spolupráci s ovladačem tiskárny přijímá a v případě potřeby upravuje tiskové úlohy na základě datového typu; zajišťuje tak, aby se úlohy vytiskly správně.

 

tiskový server

Počítač vyhrazený ke správě tiskáren v síti. Tiskovým serverem může být libovolný počítač v síti.

 

tlačítko hlavního panelu

Tlačítko zobrazené na hlavním panelu a odpovídající spuštěné aplikaci.

 

topologie

V systému Windows vztah mezi sadou síťových součástí. V kontextu replikace adresářů Active Directory se termín topologie vztahuje na sadu připojení, které řadiče domén používají k replikaci informací mezi sebou.

 

transakce

V rámci služby Řízení front zpráv sdružení dvou nebo více akcí, které jsou provedeny společně jako jedna akce; celá akce pak proběhne úspěšně, nebo selže. Použití koordinátora MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) zajišťuje, že buď obě operace proběhnou úspěšně, nebo není provedena ani jedna z nich.

 

transakční fronta s nedoručenými zprávami

V rámci služby Řízení front zpráv se jedná o frontu, v níž jsou ukládány transakční zprávy, které nedorazily do cílové fronty. Transakční fronty s nedoručenými zprávami ukládají neúspěšné zprávy v počítači, v němž došlo k vypršení jejich platnosti. Zprávy v těchto frontách jsou zapisovány na disk, a proto mohou být obnoveny.

 

transakční zpráva

V rámci služby Řízení front zpráv je to zpráva, kterou lze odeslat a přijmout pouze v rámci transakce. Tento typ zpráv se při náhlém ukončení transakce vrací do předchozího stavu. Transakční zpráva je odebrána z fronty pouze v případě, že je transakce potvrzena. V opačném případě zůstává ve frontě a může být následně přečtena v průběhu další transakce.

 

tři vektorová písma

Mezi tato písma patří: Modern, Roman a Script.

 

tunelové propojení

Logické připojení, v němž jsou předávána zapouzdřená data. Zpravidla je použito zapouzdření i šifrování a tunelové propojení představuje privátní zabezpečené propojení mezi vzdáleným uživatelem nebo hostitelem a privátní sítí.

 

typ hardwaru

Klasifikace podobných zařízení. Například pro digitální fotoaparáty a skenery je typem hardwaru zařízení pro zpracování obrázků.

 

typ přepínače

Typ rozhraní, k němuž je připojeno zařízení ISDN. Pro typ přepínače je rovněž používán termín přepínač.

 

typ souboru

V prostředí systému Windows se jedná o určení provozních nebo strukturálních charakteristik souboru. Typ souboru identifikuje program, který se používá k otevření souboru (například aplikace Microsoft Word). K jednotlivým typům souborů jsou přidruženy přípony souborů. Soubory s příponou TXT nebo LOG jsou například typu Textový dokument a lze je otevřít pomocí libovolného textového editoru.

V prostředí systému Macintosh se jedná o posloupnost čtyř znaků určující typ souboru systému Macintosh. Program Macintosh Finder využívá typ souboru a tvůrce souboru k určení odpovídající ikony, která je pro soubor zobrazena na ploše.

 

typy prostředků

Třídy prostředků, jako je zařazovací služba pro tisk, fyzický disk nebo položka sdílení souborů, organizované clusterem serverů. Systémy Whistler Advanced Server a Whistler Datacenter Server poskytují zdrojové knihovny DLL pro většinu běžných typů prostředků. Pomocí rozhraní API (application programming interface) poskytovaného jako součást sady Microsoft Platform SDK (Software Development Kit) mohou ostatní dodavatelé přidávat podporu pro další typy prostředků.

 

U

 

učení

Proces nastavení modulu rozpoznávání řeči tak, aby rozpoznával hlas a způsob řeči uživatele. Modul řeči vyhledává vzorky stylu řeči a zlepšuje tak přesnost zpracování diktovaného textu. Modul nastavujete čtením textu v průvodci učením. Nastavování modulu dále pokračuje během diktování při běžné práci.

 

účet skupiny

Kolekce uživatelských účtů. Stane-li se uživatelský účet členem skupiny, budou příslušnému uživateli poskytnuta všechna práva a oprávnění, která byla přidělena skupině.

 

úložiště certifikátů

Zpravidla trvalé úložiště, kde jsou ukládány certifikáty, seznamy odvolaných certifikátů a seznamy důvěryhodných certifikátů.

 

Unicode

Standard kódování znaků vyvinutý organizací Unicode Consortium, který představuje téměř všechny světové psané jazyky. Rozsah znaků Unicode zahrnuje více forem reprezentace, například UTF-8, UTF-16 a UTF-32. Většina rozhraní systému Windows používá formu UTF-16.

 

univerzální skupina

Zabezpečená nebo distribuční skupina, kterou lze použít na libovolném místě ve větvi doménové struktury nebo v doménové struktuře. Univerzální skupina může obsahovat členy z libovolné domény systému Windows v doménové struktuře. Může rovněž obsahovat další univerzální skupiny, globální skupiny a účty z libovolné domény doménové struktury. Práva a oprávnění musejí být přiřazena po jednotlivých doménách, ale přiřazení lze uskutečnit v libovolné doméně doménové struktury.

Univerzální skupiny mohou být členy místních skupin domény či jiných univerzálních skupin, ale nemohou být členy globálních skupin. Univerzální skupiny jsou uváděny v globálním katalogu a měly by obsahovat hlavně globální skupiny.

 

URL

Viz definice: URL

URL (Uniform Resource Locator)

Adresa, která jedinečně identifikuje uzel v síti Internet. Adrese URL na webu předchází označení http://, jako například ve fiktivní adrese URL http://www.example.microsoft.com/. Adresa URL může obsahovat více podrobností, jako například název hypertextové stránky, obvykle označený příponou názvu souboru HTML nebo HTM.

 

úsporný režim

Stav, v němž je počítač nečinný a jeho spotřeba energie se sníží. Počítač však zůstává k dispozici pro okamžité použití. Nachází-li se počítač v úsporném režimu, neukládají se informace v paměti počítače na pevný disk. Dojde-li k výpadku napájení, jsou informace v paměti počítače ztraceny.

 

uživatel

Osoba používající počítač. Pokud je počítač připojen k síti, může uživatel získat přístup k programům a souborům umístěným v počítači i na síti (v závislostí na omezeních účtu nastavených správcem sítě).

 

Uživatelé

Speciální skupina obsahující všechny uživatele, kteří mají na serveru oprávnění. Pokud uživatel počítače Macintosh přiřadí oprávnění všem, jsou tato oprávnění dána uživatelům a hostům skupiny.

 

Uživatelé a počítače služby Active Directory

Nástroj pro správu navržený k provádění každodenních úloh správy služby Active Directory. Mezi tyto úlohy patří vytváření, odstraňování, změna, přesouvání a nastavování oprávnění pro objekty uložené v adresáři. Mezi tyto objekty patří organizační jednotky, uživatelé, kontakty, skupiny, počítače, tiskárny a objekty sdílených souborů.

 

uživatelská práva

Úlohy, které je uživatel oprávněn provádět v počítačovém systému nebo doméně. Existují dva typy uživatelských práv: oprávnění a přihlašovací práva. Příkladem oprávnění je právo ukončit práci systému. Příkladem přihlašovacího práva je právo přihlásit se k systému místně. Oba typy uživatelských práv přidělují správci jednotlivým uživatelům nebo skupinám v rámci nastavení zabezpečení počítače.

 

uživatelské jméno

Jedinečné jméno identifikující uživatelský účet v systému Windows. Uživatelské jméno účtu musí být v rámci názvů ostatních skupin a uživatelských jmen v příslušné doméně či pracovní skupině jedinečné.

 

uživatelský účet

Záznam obsahující všechny informace, které uživatele definují v systému Windows. Jedná se o uživatelské jméno a heslo, které jsou vyžadovány při přihlášení, skupiny, jichž je příslušný uživatelský účet členem, a práva a oprávnění uživatele pro používání počítače a sítě a přístup k jejich prostředkům. V rámci serverů Windows XP Professional a členských serverů jsou uživatelské účty spravovány modulem Místní uživatelé a skupiny. V rámci řadičů domén systému Windows Server jsou uživatelské účty spravovány modulem Uživatelé a počítače služby Active Directory.

 

V

 

V.34

Standard přenosu dat, který poskytuje po telefonních linkách komunikace o rychlosti až 33 600 bitů za sekundu (b/s). Definuje techniku plně duplexní (obousměrné) modulace a zahrnuje korekci chyb a navazování připojení.

 

V.90

Standard přenosu dat, který poskytuje po telefonních linkách komunikace o rychlosti až 56 000 bitů za sekundu (b/s). Přenosová rychlost modemu ze strany klienta je 33 600 b/s, to znamená stejná jako u standardu V.34. Přenosová rychlost modemu na straně hostitele, například poskytovatele služeb sítě Internet nebo podnikové sítě, dosahuje až 56 000 b/s, průměrně pak 40 000 až 50 000 b/s. Pokud modem na straně hostitele tento standard nepodporuje, je možnou alternativou standard V.34.

 

vektorové písmo

Písmo vykreslované z matematického modelu, v němž je každý znak definován jako množina čar nakreslených mezi body. U vektorových písem lze libovolně měnit jejich velikost nebo poměr jejich výšky a šířky.

 

velikost virtuální paměti

Ve Správci úloh je to množství virtuální paměti, neboli adresového prostoru, přiděleného procesu.

 

vícesměrové vysílání protokolu IP

Rozšíření technologie vícesměrového vysílání místních sítí na sítě TCP/IP. Hostitelé odesílají a přijímají datagramy vícesměrového vysílání, jejichž cílová pole neurčují jednotlivé adresy IP, ale adresy IP skupin hostitelů. Prostřednictvím protokolu IGMP (Internet Group Management Protocol) hostitelé indikují, že jsou členy skupiny.

 

virtuální adresa IP

Adresa IP, která je sdílena mezi hostiteli clusteru služby Vyrovnávání zatížení sítě. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě může rovněž používat několik virtuálních adres IP, například v clusteru webových serverů s více adresami.

 

virtuální místní síť (VLAN)

Logické seskupení hostitelů v jedné nebo několika místních sítích (LAN), které hostitelům umožňuje komunikovat stejným způsobem, jako kdyby byly členy téže fyzické sítě.

 

virtuální paměť

Dočasná paměť používaná počítačem ke spouštění programů vyžadujících více paměti, než je k dispozici. Programy například mohou mít přístup ke 4 gigabajtům virtuální paměti na pevném disku, přestože počítač má k dispozici pouze 32 megabajtů paměti RAM. Data programu, která se nevejdou do paměti počítače, jsou uložena do stránkovacích souborů.

 

virtuální paměť tiskárny

V tiskárnách s podporou jazyka PostScript je to část paměti, v níž jsou uloženy informace o písmech. Paměť je v tiskárnách s podporou jazyka PostScript rozdělena do dvou oblastí: pásmová paměť a virtuální paměť. Pásmová paměť obsahuje informace o grafice a rozvržení stránek nutné k vytištění dokumentů. Virtuální paměť obsahuje všechny informace o písmech, které jsou posílány na tiskárnu při tisku dokumentu nebo při zavádění písem.

 

virtuální privátní síť (VPN)

Rozšíření privátní sítě, které obsahuje zapouzdřená, šifrovaná a ověřená propojení v rámci sdílených nebo veřejných sítí. Připojení VPN může poskytnout vzdálený přístup a směrovaná připojení k privátním sítím prostřednictvím sítě Internet.

 

vložený objekt

Informace vytvořené v jiné aplikaci, které byly vloženy do dokumentu. Jde-li o vložené informace, můžete je v novém dokumentu upravit pomocí panelů nástrojů a nabídek původního programu.

Jestliže chcete vložené informace upravit, poklepejte na ně a zobrazí se panely nástrojů a nabídky z programu, ve kterém byly informace vytvořeny. Vložené informace nejsou propojeny s původním zdrojem. Změníte-li informace na jednom místě, nedojde na druhém místě k jejich aktualizaci.

 

VoIP (protokol Voice over Internet Protocol)

Metoda odesílání hlasu prostřednictvím místní sítě, rozsáhlé sítě nebo sítě s využitím paketů TCP/IP.

 

vrstva SSL (Secure Sockets Layer)

Navrhovaný otevřený standard pro navázání zabezpečeného komunikačního kanálu, který má zabránit zachycení kritických informací, jako jsou například čísla kreditních karet. Jeho základním cílem je umožnit zabezpečené elektronické finanční transakce na webu, je však navržen tak, aby fungoval i v jiných službách sítě Internet.

 

vstupně/výstupní (V/V) port

Kanál, jehož prostřednictvím jsou přenášena data mezi zařízením a mikroprocesorem. Port se mikroprocesoru jeví jako jedna nebo více adres paměti, pomocí nichž lze přijímat nebo odesílat data.

 

vstupní jazyk

Specifikace jazyka, v němž chcete zadávat text. Některé programy navržené pro systém Windows toto nastavení rozpoznávají. Přidáte-li nový vstupní jazyk, bude přidáno také rozložení klávesnice pro tento jazyk.

 

vstupní zařízení pro psaní rukou

Nástroj, jako je digitální tužka nebo tablet, který slouží k zadávání textu psaného rukou místo psaní na klávesnici. Kromě tabletů pro psaní je možné používat také tablety určené k prostorovému kreslení nebo tablety pro metodu CAD (Computer Aided Drafting), případně také počítače s integrovaným tabletem. Psát lze také pomocí myši.

 

všesměrová

Adresa, která je určena všem hostitelům v určitém segmentu sítě.

 

vybrat

Označit zvýrazněním nebo jiným způsobem blok dat či textu na obrazovce se záměrem provést s ním určitou operaci.

 

výchozí uživatel

Profil, který slouží jako základ pro všechny profily uživatelů. Každý profil uživatele je zpočátku kopií profilu výchozího uživatele.

 

vyjmout z doku

Oddělit přenosný počítač od dokovací stanice.

 

vykreslení

V rámci správy barev mapování barev určených v souboru obrázku na barevný rozsah monitoru nebo tiskárny. Barevný rozsah je rozsah barev, které je zařízení schopno reprodukovat.

 

Vyměnitelné úložiště

Služba používaná pro správu vyměnitelných médií (například pásek či disků) a paměťových zařízení (knihoven). Služba Vyměnitelné úložiště umožňuje aplikacím získat přístup ke stejným prostředkům médií a sdílet je.

 

vyrovnávací paměť

Oblast paměti RAM vyhrazená pro dočasné ukládání dat při čekání na přenos mezi dvěma místy, například mezi datovou oblastí aplikace a zařízením pro vstup/výstup.

 

vyrovnávání zatížení

Metoda používaná Službou clusterů systému Windows k rozložení výkonu serverového programu (například webového serveru), a to distribucí požadavků klientů mezi více serverů v rámci clusteru. Každý hostitel může určit procento zatížení, které zpracuje, nebo je možné rozdělit zatížení rovnoměrně mezi všechny hostitele. Pokud hostitel selže, provede Služba clusterů systému Windows dynamickou redistribuci zatížení mezi zbývající hostitele.

 

vysílač (transceiver)

Zařízení, které může vysílat i přijímat signály. V místních sítích (LAN) je to zařízení, které spojuje počítač se sítí a převádí signály ze sériové na paralelní formu a naopak.

 

Vysoký kontrast

Funkce zobrazení, která nastaví programy tak, aby se jejich barevné schéma změnilo na schéma s vysokým kontrastem a tak se co nejvíce zvýšila čitelnost.

 

výstřižek

Soubor, který je vytvořen přetažením části dokumentu na pracovní plochu.

 

vytáčení vícelinkového připojení

Kombinace šířek pásem dvou nebo více fyzických komunikačních linek do jedné logické linky zvyšuje šířku pásma a propustnost vzdáleného přístupu, a to použitím vícelinkového připojení. Vícelinkové připojení lze použít ke kombinaci cest analogových modemů, kanálů B sítě ISDN a kombinovaných analogových a digitálních linek v klientském počítači i v počítači serveru, a to na základě specifikace RFC 1990 IETF (Internet Engineering Task Force). Tímto způsobem se zvýší přístupová rychlost k síti Internet i intranet a zkrátí doba připojení ke vzdálenému počítači.

 

vzorek plochy

Grafický návrh zobrazený na ploše. Je možné vytvořit vlastní vzorek nebo použít vzorek poskytnutý systémem Windows.

 

vztah důvěryhodnosti

Logický vztah navázaný mezi doménami a umožňující předávací ověřování, v jehož rámci důvěřující doména uděluje přihlašovací ověřování důvěryhodné domény. Uživatelským účtům a globálním skupinám definovaným v důvěryhodné doméně lze udělit práva a oprávnění v důvěřující doméně, a to i v případě, že tyto uživatelské účty nebo skupiny v adresáři důvěřující domény nejsou uvedeny.

 

W

 

web

Systém pro prohlížení sítě Internet pomocí hypertextových odkazů. Při použití webového prohlížeče se web zobrazí jako kolekce textu, obrázků, zvuků a digitálních filmů.

 

WebDAV

 

webový server

Počítač, který je spravován správcem systému nebo poskytovatelem služeb sítě Internet (ISP) a který reaguje na požadavky prohlížeče uživatele.

 

X

 

X.509v3 (certifikát)

Verze 3 doporučení X.509 organizace ITU-T pro syntaxi a formát certifikátu. Procesy pracující s certifikáty v systému Windows XP používají jako standardní formát certifikáty X.509v3.

Certifikát X.509 obsahuje veřejný klíč a informace o osobě nebo entitě, které je certifikát vydán, informace o certifikátu a další volitelné informace o certifikačním úřadu, který tento certifikát vydal.

 

x86

Označení mikroprocesorů, které mají nebo emulují 32bitovou architekturu procesorů Intel.

 

XML

Viz definice: jazyk XML

Y

 

Glosář neobsahuje žádné položky začínající tímto písmenem.

 

Z

 

zabezpečená skupina

Skupina, kterou lze uvádět v seznamech DACL, které slouží k definici oprávnění pro prostředky a objekty. Zabezpečená skupina může být rovněž použita jako e-mailová entita. Pokud skupině odešlete e-mailovou zprávu, bude odeslána všem jejím členům.

 

záhlaví okna

Vodorovný pruh na horním okraji okna, v němž je zobrazen název okna. Záhlaví mnoha oken obsahuje rovněž ikonu programu, tlačítka Maximalizovat, Minimalizovat a Zavřít a případně tlačítko ? pro zobrazení kontextové nápovědy. Klepnutím pravým tlačítkem myši na záhlaví lze zobrazit nabídku s příkazy typu Obnovit a Přesunout.

 

zachytit

Přiřadit port k tiskárně. Dokumenty, které vytisknete, jsou odeslány na tiskárnu prostřednictvím zachyceného portu.

V případě programu Sledování sítě je zachytávání proces, kterým jsou kopírovány rámce.

 

základní deska

Hlavní deska s tištěnými spoji mikropočítače. Základní deska obsahuje další konektory pro připojení rozšiřujících karet.

 

základní úložiště

Metoda ukládání pro primární oddíly, rozšířené oddíly a logické jednotky v systémech MS-DOS, Windows, Windows NT a Windows 2000.

 

zapisovatelný disk CD

Zapisovatelný (CD-R) nebo přepisovatelný kompaktní disk (CD-RW). Data lze na tento disk CD zapisovat vícekrát. Přepisovatelné disky lze také mazat.

 

zařazovací služba pro tisk

Software, který přijme dokument odeslaný na tiskárnu a uloží jej na disk nebo do paměti až do okamžiku, kdy bude tiskárna připravena na jeho zpracování. Tato kolekce dynamických knihoven (DLL) přijímá, zpracovává, plánuje a distribuuje tištěné dokumenty. Zařazovací služba se také někdy označuje anglickým termínem spooler, který vznikl jako zkratka slov simultaneous print operations on line (současné tiskové operace online).

 

zařazování

Proces na serveru, v jehož rámci jsou tištěné dokumenty ukládány na disku, dokud tiskárna není připravena je zpracovat. Zařazovací služba přijímá od klientů jednotlivé dokumenty, ukládá je a ve vhodný okamžik je odesílá na tiskárnu.

 

zařízení

Libovolné vybavení, které lze připojit k síti nebo k počítači, například počítač, tiskárna, pákový ovladač, adaptér nebo modemová karta, nebo libovolné jiné periferní zařízení. Zařízení zpravidla k zachování funkce v rámci systému Windows vyžadují ovladač.

 

zařízení ovládaná dechem uživatele

Pomocná počítačová technologie pro uživatele s omezenou možností pohybu. Tato zařízení se montují na hlavu a představují alternativu k používání myši. Umožňují uživateli přesouvat ukazatel myši bez použití rukou foukáním vzduchu do trubičky.

 

zařízení ovládané jediným přepínačem

Pomocná počítačová technologie pro uživatele s omezenou možností pohybu. Zařízení ovládané jediným přepínačem umožňuje uživatelům ovládat počítač malými pohyby těla.

 

zařízení PCMCIA

Vyměnitelné zařízení velké asi jako platební karta, které může být připojeno do patice PCMCIA přenosného počítače. Zařízením PCMCIA mohou být modemy, síťové adaptéry nebo jednotky pevného disku.

Některé karty PCMCIA lze připojit k počítači a odpojit od něj, aniž by bylo nutné jej restartovat. O odebrání karty PCMCIA byste však měli do systému Windows předem podat informaci pomocí Průvodce přidáním hardwaru. Systém Windows potom zobrazí zprávu, že je možné zařízení odebrat.

 

zařízení Posloupnost kláves

Umožňuje připojení alternativního vstupního zařízení (nazývaného také zesilující komunikační zařízení) k sériovému portu počítače. Tato funkce je určena pro osoby, které nejsou schopny používat standardní počítačovou klávesnici a myš.

 

zařízení pro zvukový vstup

Zařízení pro zvukový vstup zaznamenává do počítače hudbu a hlas. Příkladem zařízení pro zvukový vstup jsou přehrávače disků CD-ROM a mikrofony.

 

zařízení s možností infračervené komunikace

Počítač nebo počítačové periferní zařízení, například tiskárna, které je schopno komunikovat pomocí infračerveného světla.

 

zásady

Mechanismus, v jehož rámci je nastavení pracovní plochy konfigurováno automaticky podle definice správce. V závislosti na kontextu se může jednat o objekt zásad skupiny, objekt zásad systému Windows NT 4.0 nebo o specifické nastavení v objektu zásad skupiny.

 

Zásady skupiny

Modul snap-in konzoly MMC (Microsoft Management Console), který slouží k úpravám objektů zásad skupiny.

 

zástupce

Odkaz na jakoukoli položku přístupnou v počítači nebo v síti, například program, soubor, složku, diskovou jednotku, webovou stránku, tiskárnu nebo jiný počítač. Zástupce můžete umístit na různá místa, například na plochu, do nabídky Start nebo do určitých složek.

 

zaváděná písma

Sada znaků uložených na disku a odesílaných (zaváděných) do paměti tiskárny při tisku dokumentu. Zaváděná písma jsou nejčastěji používána u laserových tiskáren a ostatních tiskáren stránkového typu, ovšem některá z nich lze je použít i u běžných maticových tiskáren. Pro zaváděná písma je rovněž používán termín softwarová písma.

 

zdrojová knihovna DLL

Dynamická knihovna (DLL) obsahující implementaci rozhraní API (application programming interface) pro specifický typ prostředku. Zdrojová knihovna DLL je zavedena do adresního prostoru příslušného nástroje Sledování prostředků.

 

zdrojový dokument

Dokument, v němž byl původně vytvořen propojený nebo vložený objekt.

 

znakový režim

Režim zobrazení, v němž může monitor zobrazovat písmena, číslice a další textové znaky, ale nikoli grafické obrázky či formátování znaků (kurzíva, horní index atd.).

 

Zobrazení zvuku

Funkce sloužící k nastavení programů, které obvykle oznamují informace pouze zvukovou formou tak, aby poskytovaly také vizuální informace, například zobrazením textových titulků nebo informativních ikon.

 

zpětné volání nastavené volajícím

V rámci služby Síťová připojení je to forma zpětného volání, při níž uživatel zadává telefonní číslo, které server pro vzdálený přístup použije ke zpětnému volání. Toto nastavení šetří uživatelům poplatky za meziměstské volání.

 

zrcadlený svazek

Svazek odolný proti chybám, který duplikuje data na dvou fyzických discích. Zrcadlený svazek zajišťuje redundanci dat využitím dvou identických svazků, takzvaných zrcadlových obrazů, jejichž prostřednictvím duplikuje informace obsažené ve svazku. Zrcadlový obraz je vždy umístěn na jiném disku. Pokud jeden z fyzických disků selže, přestanou být data na tomto disku dostupná, ale systém je bude mít k dispozici prostřednictvím zrcadlového obrazu na zbývajícím disku. Zrcadlené svazky lze vytvářet pouze na dynamických discích.

 

zrušit zaškrtnutí

Vypnout možnost odstraněním znaku X nebo zaškrtnutí ze zaškrtávacího políčka. Zaškrtnutí políčka lze zrušit klepnutím na políčko nebo výběrem políčka a následným stisknutím klávesy MEZERNÍK.

 

zvuková karta

Přídavná rozšiřující deska pro osobní počítače umožňující zaznamenávání a přehrávání zvuku.

 

zvukový soubor

Zvukový soubor obsahuje informace, které systém Windows používá pro přehrávání zvuků v počítači. Zvukové soubory mají příponu WAV.

 

Ž

 

Glosář neobsahuje žádné položky začínající tímto písmenem.

 

Zpět